• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kaskadowanie celów kontroli zarządczej - praktyczne warsztaty

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Kontrola zarządcza jest bardzo istotnym zagadnieniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze element kontroli zarządczej, m.in. jej cele, standardy czy zarządzanie ryzykiem.

Ważne informacje o szkoleniu

• Jednostki samorządu terytorialnego powinny efektywnie i skutecznie realizować zadania ustawowe jakie mają obowiązek wykonywać. Jednak skuteczne zarządzanie i monitorowanie efektów wymaga, aby zadania te zostały rozpisane na poszczególne jednostkowe cele w co najmniej rocznej perspektywie. Ustalanie i skuteczne osiąganie celów w warunkach ryzyka i niepewności nie jest zadaniem łatwym w zmieniającym się otoczeniu. Niniejsze szkolenie jest propozycją skierowaną do tych, którzy przeszli od roli administratora w podsektorze samorządowym do roli świadomego i skutecznego zarządzania realizacją zadań i mierzeniem tej działalności za pomocą konkretnych wyników na II poziomie zarządzania. Standardy kontroli zarządczej są wskazówką dla podjęcia jakościowej decyzji zarządczej mierzenia efektów i oceny swoich działań dla wypracowania ewaluacji systemu i dostosowywania go do zmieniającego się otoczenia. System zarządzania i realizacji celów jest wtedy skuteczny i efektywny gdy posiada mierniki oceny jego kluczowych elementów po to aby go ciągle dostosowywać dla uzyskiwania coraz lepszych wyników. Obecne czasy charakteryzują się zmiennością i stanowią wyzwanie dla zarządzających. Szkolenie to pozwoli spojrzeć na swoją organizację z pozycji oceny historycznej działań dla podejmowania dobrych i efektywnych nowych decyzji, które mogą przynieść mierzalne wyniki i być wsparciem dla budowania organizacji przyjaznej zmianom. Kaskadowanie celów to rozwinięcie celów strategicznych jednostki na cele dla poszczególnych komórek organizacyjnych a potem na cele jednostkowe, inaczej przełożenie celów strategicznych na cele pojedynczych pracowników. Dzięki temu możliwe staje się uchwycenie zadań i roli nie tylko organizacji ale każdego pracownika, a dzięki temu możliwa jest zmiana wyników jednostki i podniesienie jakości świadczonych usług. Prezentowana metoda ustalania celów może być zastosowana w każdej jednostce samorządu terytorialnego albowiem najpełniej oddaje intencje ustawodawcy w zakresie budowania skutecznej i efektywnej administracji.
• Podczas zajęć przedstawimy i omówimy planowanie i ustalanie celów i zadań na poziomie jednostki czyli na I i II poziomie zarządzania metodą kaskadowania. Wskażemy konkretne korzyści zastosowania tej techniki budowania celów i mierników oraz ich raportowania. Zaprezentujemy sposób przeprowadzenia czynności - krok po kroku - w zakresie ustalania i kaskadowania celów i zadań na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej. Wszystkie zagadnienia będziemy omawiać w odniesieniu do praktycznych przykładów dla lepszego zobrazowania przedmiotu zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz wiedzę na temat techniki ustalania celów i zadań w jednostce na I i II poziomie kontroli zarządczej.
• Pozyskasz informacji na temat konstruowania i planowania mierników realizacji celów.
• Zdobędziesz umiejętności w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w odniesieniu do ustalonych celów.
• Poznasz zasady monitorowania i raportowania w zakresie ryzyk i stopnia realizacji celów.
• Dowiesz się:
- Jakie są metody, sposoby oraz zasady formułowania celów, ich kaskadowania oraz przekładania celów strategicznych na cele operacyjne i dokonywania ich oceny według określonych wskaźników ich oceny.
- W jaki sposób -krok po kroku - powinno podejmować się decyzje dotyczące ustalania celów na poziomie jednostki samorządu terytorialnego oraz na poziomie jednostki sektora finansów publicznych.
- Jak ustalać mierniki oceny realizacji celów, gdyż ten element stwarza wiele problemów w trakcie prac nad tworzeniem planów działalności.
• Poznasz problemy dotyczące monitorowania realizacji celów i zadań oraz sposoby na ich rozwiązanie po to aby raporty miały na celu przedstawienie jasno i zwięźle kompleksowych danych na temat.

zwiń
rozwiń
Program

1. System celów w organizacji, kluczowe elementy zarządzania przez cele.
• Definicja celu w organizacji.
• Zarządzanie przez cele: ZPC,MBO.
• Rodzaje celów: strategiczne, taktyczne, operacyjne.
• Wizja i kaskadowanie celów.
• Zrównoważona Karta Wyników (ZKW) – jej kaskadowanie, wdrożenie i stosowanie.
• Wdrożenie systemu: zespół, analiza, przygotowanie, warsztaty, przegląd, wdrożenie.
2. Elementy systemu zarządzania rzez cele.
• Planowanie celów.
• Określenie mierników oceny.
• Kaskadowanie celów.
• Kierowanie realizacją celów.
• Realizacja celów.
• Monitorowanie i ocena realizacji celów.
3. Zasady formułowania celów i rozliczania mierników.
• Planowanie celów.
• Rodzaje planów w organizacji.
• Wyznaczanie celów – kryteria jakości celów.
• Prawidłowe zdefiniowanie celu.
• Prawidłowe określenie wskaźnika realizacji celu.
• Błędnie zdefiniowane cele i błędne wskaźniki.
4. Kaskadowanie i delegowanie celów.
• Strategia – misja i cele organizacji.
• Cele Kierownictwa.
• Cele komórki organizacyjnej.
• Cele pracownika.
5. Warunki realizacji celów.
• Uzgodnienie celów.
• Umowa dotycząca realizacji celów.
• Rozmowa dotycząca uzgodnienia celów.
• Monitorowanie realizacji celów.
6. Stawianie celów dla podwładnych.
• Przygotowanie organizacji do zmian.
• Sukces przy realizacji celu – scenariusz rozmowy.
• Formularze oceny pracownika.
• Indywidualne arkusze celów.
7. Wskaźniki oceny i mierniki realizacji celów.
• Mierniki – reguły koncepcji SMART.
• Prawidłowe określenie wskaźnika realizacji celu.
• Przykłady mierników.
• Ocena realizacji celów -rozliczanie mierników.
8. Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, koordynatorzy kontroli zarządczej, kierownicy komórek organizacyjnych jednostki, osoby zaangażowane w proces zarządzania ryzykiem, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce, osoby biorące udział w określaniu celów i mierników, osoby posiadające role w procesie zarządzania ryzykiem tzw. właściciele ryzyka, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany Trener Master Class Bussines Trainer. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w szczególności w obszarze finansów publicznych, zamówień publicznych, jednostek kultury, inwestycji budowlanych oraz szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 lipca 2024 r.