Dokumenty dotyczące Podkarpackiego Forum Oświaty Samorządowej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Forum Oświaty Samorządowej

Podkarpackie Forum Oświaty działa przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego od kwietnia 2016r. Obecnie zrzesza 24 członków forum z Podkarpacia. Zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa podkarpackiego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków przyjęto Statut oraz wybrano 6- osobowy Zarząd Forum.

Celem działania Forum jest doskonalenie funkcjonowania oświaty w gminie i powiecie. Wspólne spotkania stanowić będą świetną okazję do wymiany doświadczeń i rozwiązywania bieżących problemów. Comiesięczne spotkania służyć będą również integracji środowisk zawodowych, ich wzajemnemu wsparciu, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu. 

Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu w Rzeszowie, a każde spotkanie poświęcone jest dyskusji na tematy, które każdorazowo wybierają członkowie Forum. Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani są eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych. 

 

Warunki  uczestnictwa w forum:

Warunkiem udziału w Podkarpackim Forum Oświaty jest złożenie w Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego deklaracji członkowskiej. Można ją dostarczyć pocztą tradycyjną FRDL POST w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 lub elektroniczną na adres: post@frdl.rzeszow.pl albo faksem: 17 783 55 55.

Dokumenty dotyczące Podkarpackiego Forum Oświaty Samorządowej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego