Dokumenty dotyczące Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej

Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej jest najstarszym forum i działa przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego od grudnia 2010r. Obecnie zrzesza 69 członków kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej i dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z woj. podkarpackiego. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków przyjęto Statut oraz wybrano 7- osobowy Zarząd Forum.

Spotkania odbywają się 3 razy w kwartale z przerwą wakacyjną. Każde spotkanie poświecone jest dyskusji na tematy, które każdorazowo wybierają członkowie Forum.
Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani są eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych z zakresu pomocy społecznej.

Założeniem Forum jest również organizowanie, przynajmniej raz w roku konferencji oraz sesji szkoleniowo- konsultacyjnej dla Członków Forum, które oprócz przekazania uczestnikom praktycznej wiedzy mają za zadanie konsolidację środowiska.

Warunki  uczestnictwa w forum:

Warunkiem udziału w Podkarpackim Forum Pomocy Społecznej jest złożenie w Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego deklaracji członkowskiej. Można ją dostarczyć pocztą tradycyjną FRDL POST w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 lub elektroniczną na adres: post@frdl.rzeszow.pl albo faksem: 17 783 55 55.

Dokumenty dotyczące Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego