Image layer

Image layer

Image layer

Ranking Gmin Podkarpacia 2018

Data publikacji: 2019-11-27

Galeria zdjęć:

 

26 listopada br. FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował w Rzeszowie Konferencję „Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli jst - wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników i pracowników wydziałów ochrony środowiska z woj. podkarpackiego. Konferencja miała na celu poszerzenie świadomości przedstawicieli jst dotyczącej nadchodzących wyzwań, które stoją przed włodarzami samorządowymi w zakresie gospodarki odpadami oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spotkanie prowadził Maciej Kiełbus, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Metropolii Polskich), autor i współautor szeregu artykułów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Konferencja odbyła się w ramach spotkań Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia działającego przy Ośrodku w Rzeszowie. Forum samorządowe jest unikalną propozycją FRDL dotycząca sposobu kształcenia pracowników administracji samorządowej. Konferencja była odpowiedzią na potrzebę zdobycia przez kadrę zarządzającą oraz pracowników praktycznej wiedzy z zakresu zmian prawnych, przed którymi stoją jst w dobie wprowadzania kluczowych dla gmin i mieszkańców regulacji prawnych dotyczących gospodarowania odpadami. Omówione zostały zmiany dotyczące regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, nieruchomości niezamieszkałych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, zmiany w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy kwestie związane z przydomowymi kompostownikami.

W trakcie trwania Konferencji odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2018. Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Jasienica Rosielna. Drugie miejsce zajęła Gmina Kamień, a trzecie Gmina Solina.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2018, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 10 wskaźników mierzących m.in.

  1. Dochody własne na 1 mieszkańca
  2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
  3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
  4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
  5. Budżety środków europejskich na 1 mieszkańca
  6. Zadłużenie gmin na dochód ogółem
  7. Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców
  8. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
  9. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
  10. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Patronaty honorowe nad Rankingiem objęli: Wojewoda Podkarpacki. Patronaty medialne nad Rankingiem objęli: TVP3 Rzeszów. Partnerem wydarzenia jest Gazeta Codzienna „Nowiny”.

Naszą intencją jest, aby Ranking Gmin Podkarpacia, organizowany corocznie, stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone analizy statystyczne (Urząd Statystyczny w Rzeszowie wylicza w oparciu o 10 wskaźników jeden wskaźnik syntetyczny) mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.


1    Gmina Jasienica Rosielna 
2    Gmina Kamień 
3    Gmina Solina 

4    Miasto Radymno 
5    Gmina Trzebownisko 
6    Gmina Jawornik Polski 
7    Gmina Ostrów 
8    Gmina Lutowiska 
9    Miasto i Gmina Pruchnik 
10  Gmina Adamówka 
11   Miasto i Gmina Zaklików 
12   Gmina Krasne 
13   Gmina Pysznica 
14   Gmina Dębica 
15   Miasto i Gmina Głogów Małopolski 
16   Gmina Przemyśl 
17   Gmina Cisna 
18   Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem 
19   Gmina Krasiczyn 
20   Gmina Laszki 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego