Dodatek węglowy po nowelizacji. Procedura rozpatrzenia złożonych wniosków, przyznawanie świadczenia i prowadzenie postępowania

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawą z 5 sierpnia na gminy zostało nałożone nowe zadanie - wypłata dodatków węglowych. Niejasność i nieprecyzyjność przepisów, a także duża liczba spływających wniosków sprawiła, że jego realizacja była niezwykle skomplikowana i stanowiła ogromne wyzwanie dla kadry zarządzającej i pracowników gmin i ops-ów. W krótkim czasie przygotowana została nowelizacja ustawy. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert omówi sposób rozpatrywania już złożonych wniosków, a także przyznawania świadczenia i prowadzenia postępowania związanego z wypłatą dodatków węglowych po zmianie przepisów. Podczas zajęć prowadząca, ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń, wskaże krąg osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, krok po kroku przeanalizuje postępowanie wnioskowe, począwszy od złożenia wniosku, poprzez weryfikację, aż do wydania decyzji i wypłaty dodatku. Wskaże jak postępować z nowo złożonymi wnioskami, a jak z tymi złożonymi przed datą nowelizacji. Podczas spotkania będzie przewidziana także sesja pytań- odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jaki jest krąg osób objętych ustawą? Czym jest gospodarstwo domowe?
 • Jak można złożyć wniosek? Do kiedy?
 • Jak potwierdzić wpis do ewidencji CEEB?
 • Jak rozpatrywać wnioski złożone przed nowelizacją?
 • Jak ustalić, który wniosek z danego adresu został złożony jako pierwszy?
 • Jak zgodnie z nowelizacją dokonać weryfikacji danych podanych we wniosku?
 • Kiedy i na jakiej podstawie przeprowadzić wywiad środowiskowy? Co w przypadku odmowy wyrażenia zgody na wywiad?
 • Kto powinien prowadzić postępowanie? Jak rozwiązać kwestie upoważnień?
 • Jak prawidłowo obliczyć terminy na rozpatrzenie wniosku/ wypłatę dodatku?
 • Czy można zostawić wniosek bez rozpoznania?
 • W jaki sposób stosować przepisy o świadczeniach rodzinnych?
 • Czy otrzymane świadczenie wpłynie na inne uprawnienia z zakresu zabezpieczenia społecznego?
 • Co z kosztami obsługi świadczeń?
 • Co oznacza okresowa kontrola źródeł ogrzewania?
 • Jak korespondują przepisy o dodatku węglowym z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Osoby uprawnione - kto może otrzymać świadczenie?
 2. Świadczenia dla obywateli RP i obcokrajowców.
 3. Definicje - gospodarstwo domowe, źródło ciepła.
 4. Dodatek węglowy powiązany z adresem zamieszkania.
 5. Data wpisu do ewidencji.
 6. Postępowanie wnioskowe - złożenie wniosku, wniosek złożony elektronicznie.
 7. Składanie wniosku elektronicznie - nowe formuły.
 8. Organ właściwy do prowadzenia postepowania, procedowanie wniosku, prowadzenie postepowania.
 9. Jak ustalić pierwszeństwo złożenia wniosku?
 10. Weryfikacja informacji podanych we wniosku.
 11. Weryfikacja danych – nowy zakres, sposób weryfikacji.
 12. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego - na jakiej podstawie, kto jest upoważniony, co podlega ustaleniu, czy można odnosić się do wywiadu z pomocy społecznej?
 13. Odmowa wyrażenia zgody na wywiad - forma i dokumentowanie odmowy.
 14. Termin rozpatrywania wniosku a termin wypłaty, sposób obliczania terminu.
 15. Zmiana terminu wypłaty dodatku.
 16. Upoważnienia do prowadzenia postepowań, informacja RODO.
 17. K.p.a. w postepowaniu, informacja, decyzja, wezwania.
 18. Pozostawianie wniosków bez rozpoznania.
 19. Odpowiednie stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych - w jakim zakresie i w jakim zastosowaniu? Wpływ otrzymanych świadczeń na inne uprawnienia systemów zabezpieczenia społecznego.
 20. Zakończenie załatwienia spraw innych współmieszkańców.
 21. Stosowanie nowych przepisów do spraw niezakończonych – jak w praktyce zakończyć postepowania w złożonych wnioskach?
 22. Koszty obsługi zadania.
 23. Zmiany w innych ustawach.
 24. Umieszczanie informacji o okresowej kontroli źródeł ogrzewania.
 25. Dodatek węglowy, a dodatek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 26. Zmiany w innych ustawach. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, sekretarze, pracownicy samorządowi, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku węglowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia
na www.frdl.rzeszow.pl do 21 września 2022 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona.