Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce działania samorządu terytorialnego

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące praktycznego stosowania przez jst przepisów z zakresu problematyki pełnomocnictw i upoważnień. Podczas szkolenia wskazane zostaną najczęstsze błędy i nieprawidłowości po wynikach kontroli NIK, aktualne orzecznictwo i kwestie problemowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie problematyki dotyczącej pełnomocnictw i upoważnień.
 • Omówienie podstaw prawnych dotyczących pełnomocnictwa i upoważnienia, ich konstrukcji, osób i podmiotów uprawnionych zarówno do ich udzielenia jak i przyjęcia.
 • Wskazanie jak należy prawidłowo wydawać pełnomocnictwa i upoważnienia, kto jest uprawniony do udzielenia i przyjęcia pełnomocnictwa i upoważnienia, roli pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym.
 • Przedstawienie przykładów pełnomocnictw, w tym szczególnych. Wskazanie jak należy postąpić w przypadku przekroczenia pełnomocnictwa. Omówienie wyników kontroli NIK w zakresie wydawania upoważnień.
 • Poznanie najczęściej występujących błędów w zakresie wydawania i stosowania pełnomocnictw i upoważnień.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia, w celu wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy oraz w przypadku kontroli.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pełnomocnictwo a upoważnienie.
2. Upoważnienie na gruncie prawa administracyjnego: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym.
3. Konstrukcja upoważnienia:

 • podmiot uprawniony do udzielenia i przyjęcia upoważnienia,
 • forma udzielenia upoważnienia i konsekwencje jej niedochowania,
 • wygaśniecie i odwołanie upoważnienia – przesłanki i możliwości,
 • rejestr upoważnień,
 • rodzaje upoważnień.

4. Upoważnienia na gruncie wyników kontroli NIK nt. „Działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego”.
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym:

 • podmioty uprawnione do występowania w charakterze pełnomocnika,
 • forma i treść udzielonego pełnomocnictwa oraz jego rodzaje,
 • zakres trwania udzielonego pełnomocnictwa, jego odwołanie oraz wygaśnięcie,
 • pełnomocnictwa substytucyjne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, skarbnicy, pracownicy kadr, wydziałów organizacyjnych, pracownicy przygotowujący pełnomocnictwa i upoważnienia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl lub mailem na adres post@frdl.rzeszow.pl do 24 lutego 2021 r.