Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, podobnie jak co roku, zorganizowała kolejną, dziewiątą już edycję konkursu Ranking Gmin Podkarpacia. W tym roku nagrodzono Gminy wyróżniające się rozwojem społeczno-gospodarczym według danych statystyki publicznej za rok 2020.

Liderów Rankingu Gmin poznaliśmy podczas Konferencji „Perspektywy oraz wyzwania planowania i zagospodarowania przestrzennego. Efektywność w finasowaniu rozwoju JST” organizowanej 16 grudnia br. w sali konferencyjnej BB Hotel Centrum w Rzeszowie. 

Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2020 zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Solina. Drugie miejsce zajęła Gmina Cisna, a trzecie Miasto Mielec. Tuż za podium uplasowały się Trzebownisko i Głogów Małopolski. Okolicznościowe dyplomy i statuetki wręczyły Laureatom Jolanta Sawicka, Wicewojewoda Podkarpacki oraz Anna Huk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, „Ranking Gmin” to wyjątkowa inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku przez Ośrodek FRDL w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym. Ranking jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach podkarpackim, małopolskim i lubelskim. W bieżącym roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu, według podobnych wskaźników, w całym kraju. Tegoroczny Ranking na Podkarpaciu to już 9 edycja wydarzenia. Partnerem wydarzenia jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Honorowy Patronat nad Rankingiem objęli: Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2020, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Ranking ma za zadanie wskazać potencjał drzemiący w regionie, w gminie. Pokazuje mocne i słabe strony samorządów. Dzięki niemu można zobaczyć, w jakim aktualnie miejscu rozwoju się znajdują. Samorządowcy mogą porównać swoje osiągnięcia z gminami sąsiednimi i o zbliżonym potencjale. Ranking ma za zadanie docenić tych, którzy są najlepsi, a pozostałym gminom, wskazać dobre praktyki realizowane w najlepszych samorządach. Dane wykorzystane przy tworzeniu Rankingu, pochodziły z zasobów statystki publicznej, niektóre informacje czerpaliśmy także z ministerstwa finansów. Końcowym rezultatem tego Rankingu jest syntetyczne przedstawienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej danej gminy. Czołówkę Rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Ranking odpowiada między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, jakie są kluczowe czynniki rozwoju, czy mieszkańcom regionu żyje się coraz lepiej? Być może niektóre rozwiązania będą mogły zostać wprowadzone w gminach, zajmujących niższe pozycje w rankingu, dzięki czemu w przyszłości będą mogły się jeszcze lepiej i sprawniej rozwijać.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in.

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020.
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020.
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020.
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020.
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %.
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2020r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020r.
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020r.
 • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020r.

Poniżej lista 20 najlepszych Gmin:

 1. Gmina Solina
 2. Gmina Cisna 
 3. Miasto Mielec
 4. Gmina Trzebownisko
 5. Głogów Małopolski
 6. Miasto Jasło
 7. Gmina Tuszów Narodowy
 8. Miasto Leżajsk
 9. Gmina Krasne
 10. Miasto Łańcut
 11. Gmina Jarocin
 12. Miasto Jarosław
 13. Gmina Krościenko Wyżne
 14. Gmina Lutowiska
 15. Gmina Ostrów
 16. Miasto Sanok
 17. Gmina Padew Narodowa
 18. Miasto i Gmina Boguchwała
 19. Gmina Adamówka
 20. Gmina Mielec 

Gratulujemy laureatom!