Wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia ogłoszone zostały 26 listopada 2019r. Laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Jasienica Rosielna. Drugie miejsce zajęła Gmina Kamień, a trzecie Gmina Solina.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2018, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 10 wskaźników mierzących m.in.

 1. Dochody własne na 1 mieszkańca
 2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
 3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
 5. Budżety środków europejskich na 1 mieszkańca
 6. Zadłużenie gmin na dochód ogółem
 7. Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców
 8. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
 9. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
 10. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Partnerem wydarzenia jest Gazeta Codzienna „Nowiny”. Patronat honorowy nad Rankingiem objął Wojewoda Podkarpacki. Patronat medialny TVP3 Rzeszów.

Poniżej przedstawiamy pierwsze 20 gmin w Rankingu:

 1. Gmina Jasienica Rosielna 
 2.  Gmina Kamień 
 3. Gmina Solina 
 4. Miasto Radymno 
 5. Gmina Trzebownisko 
 6. Gmina Jawornik Polski 
 7. Gmina Ostrów 
 8. Gmina Lutowiska 
 9. Miasto i Gmina Pruchnik 
 10. Gmina Adamówka 
 11. Miasto i Gmina Zaklików 
 12. Gmina Krasne 
 13. Gmina Pysznica 
 14. Gmina Dębica 
 15. Miasto i Gmina Głogów Małopolski 
 16. Gmina Przemyśl 
 17. Gmina Cisna 
 18. Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem 
 19. Gmina Krasiczyn 
 20. Gmina Laszki.
   

Naszą intencją jest, aby Ranking Gmin Podkarpacia, organizowany corocznie, stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone analizy statystyczne (Urząd Statystyczny w Rzeszowie wylicza w oparciu o 10 wskaźników jeden wskaźnik syntetyczny) mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Wyniki Rankingu ogłoszone zostały 26 listopada br. podczas zorganizowanej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego Konferencji „Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli jst - wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników i pracowników wydziałów ochrony środowiska z woj. podkarpackiego. Konferencja miała na celu poszerzenie świadomości przedstawicieli jst dotyczącej nadchodzących wyzwań, które stoją przed włodarzami samorządowymi w zakresie gospodarki odpadami oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spotkanie prowadził Maciej Kiełbus, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Metropolii Polskich), autor i współautor szeregu artykułów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Konferencja odbyła się w ramach spotkań Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia działającego przy Ośrodku w Rzeszowie. Forum samorządowe jest unikalną propozycją FRDL dotyczącą sposobu kształcenia pracowników administracji samorządowej. Konferencja była odpowiedzią na potrzebę zdobycia przez kadrę zarządzającą oraz pracowników praktycznej wiedzy z zakresu zmian prawnych, przed którymi stoją jst w dobie wprowadzania kluczowych dla gmin i mieszkańców regulacji prawnych dotyczących gospodarowania odpadami. Omówione zostały zmiany dotyczące regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, nieruchomości niezamieszkałych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, zmiany w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy kwestie związane z przydomowymi kompostownikami.