Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2017, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 10 wskaźników mierzących m.in.

 1. Dochody własne na 1 mieszkańca
 2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
 3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
 5. Budżety środków europejskich na 1 mieszkańca
 6. Zadłużenie gmin na dochód ogółem
 7. Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców
 8. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
 9. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
 10. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców.

 

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Patronat honorowy nad Rankingiem objął Wojewoda Podkarpacki. Patronaty medialne objęli: Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów.

Pierwsza dwudziestka gmin w Rankingu:

 1. Gmina Solina
 2. Gmina Trzebownisko
 3. Gmina Pysznica
 4. Gmina Dębica
 5. Miasto i Gmina Nisko
 6. Gmina Cisna
 7. Gmina Medyka
 8. Gmina Krasne
 9. Gmina Jarocin
 10. Miasto i Gmina Ropczyce
 11. Gmina Iwierzyce
 12. Gmina Żyraków
 13. Miasto i Gmina Głogów Małopolski
 14. Gmina Mielec
 15. Gmina Tuszów Narodowy
 16. Gmina Kamień
 17. Gmina Miejska Mielec
 18. Gmina Ostrów
 19. Miasto i Gmina Przecław
 20. Gmina Czarna.

Intencją pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking Gmin Podkarpacia stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Uważamy, że przeprowadzone analizy statystyczne (Urząd Statystyczny w Rzeszowie wylicza w oparciu o 10 wskaźników jeden wskaźnik syntetyczny) mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Wyniki Rankingu ogłoszono 10 grudnia br. podczas zorganizowanej FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego konferencji „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023”. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 przedstawicieli jst - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów, sekretarzy oraz skarbników gmin, miast i powiatów z woj. podkarpackiego. Konferencja miała na celu poszerzenie świadomości przedstawicieli jst dotyczącej nadchodzących wyzwań, które stoją przed włodarzami samorządowymi w kolejnych 5-ciu latach sprawowania władzy. Wśród prelegentów znaleźli się Poseł Krystyna Wróblewska, Magdalena Kryczka- radca prawny w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz Tadeusz Konarski- ekspert w zakresie organizowania i finansowania oświaty.

Konferencja „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023” była odpowiedzią na potrzebę zdobycia przez kadrę zarządzającą oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego praktycznej wiedzy z zakresu zmian prawnych, przed którymi stoją jednostki samorządu terytorialnego w nowej kadencji, a które dotyczą zagadnień mających wpływ na funkcjonowanie i organizację pracy w jednostce. Omówione zostały kwestie związane ze szkolnictwem ponadpodstawowym w okresie reformy oświaty, zmianami w ustawach samorządowych z 2018r. mającymi wpływ na realizację zadań jst w nowej kadencji oraz finansowaniem oświaty przez jst. Samorządowcy uzyskali kilka wskazówek, co zrobić, żeby oświata kosztowała jst mniej niż dotychczas oraz jak realizować zadania, by były zgodnie z przepisami prawa.