Szanowni Państwo,
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. podkarpackiego
Członkowie Podkarpackiego Forum Skarbników

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Podkarpackiego Forum Skarbników, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2020r. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00.

Temat spotkania: „Inwentaryzacja w JST i jej jednostkach podległych”.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Podstawy prawne inwentaryzacji.
 2. Istota i zadania inwentaryzacji.
 3. Metody inwentaryzacji.
 4. Terminy inwentaryzacji.
 5. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
 6. Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
 7. Instrukcja inwentaryzacyjna.
 8. Etapy inwentaryzacji.
 9. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
 10. Przygotowanie inwentaryzacji.
 11. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
  • zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
  • prace organizacyjne przed spisem,
  • przeprowadzanie spisu,
  • spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
  • spis w zakresie składników nietypowych majątku,
  • kontrola spisu,
  • arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
  • wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki
  • rozliczenie spisu z natury.
 12. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
 13. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji, w tym m.in.:
  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
  • środków trwałych w budowie,
  • gruntów, dróg,
  • należności spornych i wątpliwych,
  • rozrachunków publicznoprawnych.
 14. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
  1. istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
  2. ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
 15. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
 16. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
 17. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 15.07.2020r. mailowo magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlę link do webinarium.

Z poważaniem,

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator PFSk