Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy, Pracownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR, Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Członkowie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020r. (czwartek) w godz. 10.00 - 13.00.

Tematyka spotkania: Praktyczne aspekty rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej, również w sytuacji epidemii.

Program spotkania:

 1. Ewidencja należności i dochodów w OPS, w tym m.in.:
 1. przypisy i odpisy, dochody nieprzypisane,
 2. nadpłaty,
 3. należności sporne i wątpliwe,
 4. odraczanie terminu płatności,
 5. rozłożenie na raty,
 6. umorzenia,
 7. przedawnienia.
 1. Zasady dotyczące rozliczania i ewidencji należności alimentacyjnych, ewidencja wpłat komorniczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń - odniesienia do sprawozdawczości budżetowej.
 2. Naliczanie i ewidencja odsetek od należności.
 3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
 4. Zmiany w zakresie należności wynikające z sytuacji epidemii.
 5. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające. Inne zasady funkcjonowania wydatkowego w okresie epidemii m.in. zmiana uprawnień wójta w zakresie zmiany budżetu JST czy funkcjonowania dotacji.
 6. Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.
 7. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych. Korekta kosztów.
 8. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów. 
 9. Ewidencja wyniku finansowego.
 10. Fundusz jednostki.
 11. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej, w tym m.in.
  1. zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym,
  2. wyłączenia wzajemnych rozliczeń,
  3. korekty roczne odpisów na ZFŚS.
 12. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 1.07.2020r. mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlę link do webinarium.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum