Szanowni Państwo,

Członkowie Forum Wójtów,

Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia

pragnę zaprosić Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia, które odbędzie się 19 czerwca 2020 r. (piątek), w godzinach 10.00–13.00.

Temat spotkania:

Tarcza antykryzysowa, a finanse JST – szanse i zagrożenia.

Temat ten został zgłoszony przez członków forum po ostatnim spotkaniu. Sytuacja epidemii spowodowała dużą utratę dochodów JST, zwiększenia w zakresie wydatków bieżących, a tym samym problemy z płynnością i bezpieczeństwem finansowym jednostki. Następstwa tych zdarzeń będą odczuwalne przez lata w większości samorządów, tym bardziej, że już poprzedni rok wprowadził znaczne obciążenia w postaci m.in. podwyżek płac nauczycieli czy spadku dochodów z PIT.

Na spotkaniu Forum porozmawiamy o tym jakie możliwości pomocy niosą przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (również projekt jej zmiany), w kontekście ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rozporządzeń wykonawczych ale również na co trzeba zwrócić uwagę, jakie trudne kroki należy podjąć w tym momencie dla bezpieczeństwa finansowego funkcjonowania jst w roku bieżącym i latach następnych. W związku z faktem, że sytuacja epidemii powoduje ciągłe zmiany przepisów w tym zakresie, na spotkaniu będzie również mowa o zmianach prawa, które nastąpiły w zakresie jego tematyki do dnia jego przeprowadzenia, jak też o planowanych regulacjach w tym zakresie.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

 1. Specyficzne funkcjonowanie finansowe JST w sytuacji epidemii na bazie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeń wykonawczych (przepisy i dyskusja) dotyczące m.in.:
 • wyłączenia wydatków na COVID oraz ubytku w dochodach z reguły zrównoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego,
 • przyspieszenia wyłączenia kosztów obsługi długu oraz wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 z limitu spłaty zadłużenia jst,
 • dodatkowego wskaźnik długu na rok 2020,
 • zawieszenia funkcjonowania ZFŚS,
 • zmiany przeznaczenia środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • zmian w zakresie przekazywania rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej,
 • zmian terminów wpłat tzw. „janosikowego”,
 • zmian dotacji celowych na zadania zlecone oraz na finasowanie zadań jst,
 • zwolnienia płatników z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
 • nowego terminu wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości czy przedłużenia terminu jego płatności i wpływie tych decyzji na finanse jst.
 1. Omówienie nowych uprawnień wójta, burmistrza i prezydenta na czas epidemii w zakresie:
  • dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  • dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
  • dokonywania zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się,
  • tworzenia nowej rezerwy celowej bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisów art. 259 ust. 3 i art. 260 ust. 4 tej ustawy nie stosuje się,
  • dokonywania zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
  • zaciągnięcia lub wyemitowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  • zmian terminów:
 • sporządzenia raportu o stanie JST,
 • udzielania absolutorium,
 • sporządzania sprawozdań za I półrocze 2020r.
 • zmian w zakresie zlecania zadań, na które udzielono dotacji organizacjom pozarządowym,
 • zmian w zakresie dochodzenia i udzielania ulg w zakresie należności cywilnoprawnych.
 1. Jakie są możliwości przetrwania i wyjścia z obecnej sytuacji bez programów naprawczych?
 2. Wskazówki oraz dyskusja o konieczności dokonania twardych analiz sytuacji indywidualnej każdej z JST. Na co zwrócić uwagę, co można, a co trzeba zrobić nawet, jeśli nie są to popularne decyzje? Przypomnienie, że obecny czas to już ostatni dzwonek na tego rodzaju działania.
 3. Pytania, dyskusja podsumowująca.

 

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie: do 18 czerwca br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlemy link do webinarium.

Z poważaniem,

Małgorzata Nieroda

Kierownik FRDL POST