Image layer

Image layer

Image layer

Zapis na szkolenie - AUDYTY I ANALIZA RYZYKA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

{{ errors.id }}

Dane Instytucji
{{ errors.institution }}
{{ errors.institutionAddress }}
{{ errors.institutionCity }}
{{ errors.institutionZipcode }}
{{ errors.institutionNip }}
{{ errors.institutionFV }}
{{ errors.institutionAddressFV }}
{{ errors.institutionCityFV }}
{{ errors.institutionZipcodeFV }}

{{ errors.contactPhoneNumber }}
{{ errors.contactFax }}
{{ errors.contactEmail }}
{{ errors.person1_name }}
{{ errors.person1_position }}
{{ errors.person1_email }}

{{ errors.person2_name }}
{{ errors.person2_position }}
{{ errors.person2_email }}

{{ errors.person3_name }}
{{ errors.person3_position }}
{{ errors.person3_email }}

{{ errors.person4_name }}
{{ errors.person4_position }}
{{ errors.person4_email }}

{{ errors.person5_name }}
{{ errors.person5_position }}
{{ errors.person5_email }}

OŚWIADCZENIA:

wyżej wymienione osoby kierowane są na szkolenie w celu uzyskania/uaktualnienia wiedzy do celów zawodowych

płatność za udział w szkoleniu zostanie dokonana ze środków publicznych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresami: frdl-pc@frdl.bialystok.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania) organizowanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres w którym administrator będzie prowadził działalność statutową, przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
 5. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: post@frdl.rzeszow.pl lub zgloszenia@frdl.rzeszow.pl
 7. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej jest niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 10. W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
ABY BRAĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH I OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA NALEŻY ZAZNACZYĆ PONIŻSZE POLE:
{{ errors.oswiadczenie }}
ABY OTRZYMYWAĆ OFERTY DROGĄ ELEKTRONICZĄ NALEŻY ZAZNACZYĆ PONIŻSZE POLA:
{{ errors.oswiadczenie2 }}
{{ errors.oswiadczenie3 }}
{{ errors.oswiadczenie4 }}

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego