Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Kalendarium szkoleń

Strona nie została znaleziona

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH Z PERSPEKTYWY ORGANIZATORA ORAZ ORGANU WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW W PRAKTYCE PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DWUDNIOWY KURS: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH - 20 - 21 CZERWCA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PO ZMIANACH PRAWNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPODATKOWANIE DOTACJI VAT I KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT W PROJEKTACH 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
CEIDG PO ZMIANACH W 2018 R. ZADANIA I OBOWIĄZKI GMIN W RAMACH CEIDG
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I TRYB WYŁĄCZANIA GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNEJ – ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODATEK VAT W KULTURZE W 2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO WODNE W PRAKTYCE SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DWUDNIOWY KURS: KONTROLA I MONITORING PROJEKTÓW EFS W RAMACH RPO I PO WER - 25-26 CZERWCA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY USTROJOWE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. KIEDY, W JAKIM ZAKRESIE I W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ STATUTY ORAZ PRZYJĄĆ UCHWAŁY WPROWADZAJĄCE NOWE INSTYTUCJE PRAWNE I PROCEDURY?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ OD 1.01.2019r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2018 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONUJĄCEGO OD 24 STYCZNIA 2018R. REJESTRU BĘDĄCEGO CZĘŚCIĄ BAZY DANYCH O ODPADACH. PROJEKTOWANE NOWE WZORY SPRAWOZDAŃ O ODPADACH KOMUNALNYCH. PRAKTYKA I KWESTIE PROBLEMOWE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZEWOZY DZIECI DO SZKÓŁ, WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEWOZÓW REGULARNYCH, REGULARNYCH SPECJALNYCH NA PODSTAWIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EWIDENCJA, REJESTRACJA, NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIU URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH W PASIE DROGOWYM I LOKALIZACJI ZJAZDÓW ZE ZMIANAMI W POSTĘPOWANIU WPROWADZONYMI W ZNOWELIZOWANYM KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI ORAZ O DOWODACH W ŚWIETLE OBOWIĄZYWANIA PRZEPISÓW O RODO. NOWE OBOWIĄZKI JEDNOSTEK. ZMIANY PRZEPISÓW Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EWIDENCJA, REJESTRACJA, NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI ORAZ O DOWODACH W ŚWIETLE OBOWIĄZYWANIA PRZEPISÓW O RODO. NOWE OBOWIĄZKI JEDNOSTEK. ZMIANY PRZEPISÓW Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-06-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIU URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH W PASIE DROGOWYM I LOKALIZACJI ZJAZDÓW ZE ZMIANAMI W POSTĘPOWANIU WPROWADZONYMI W ZNOWELIZOWANYM KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROBLEMATYKA WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH NA TLE PRAKTYKI I ORZECZNICTWA. STOSOWANIE KPA DO SPRAW Z ZAKRESU WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA PŁACOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO OD 19 MAJA 2018 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWIDŁOWE PRZEPROWADZANIE, ROZLICZENIE I DOKUMENTOWANIE INWENTARYZACJI ZA 2018 R. W JEDNOSTKACH I PRZY OBSŁUDZE PROWADZONEJ PRZEZ CUW. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GOSPODARKI MAJĄTKIEM W KONTEKŚCIE USTALEŃ KONTROLNYCH RIO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS dwudniowy 3-4.07.2018r. - RODO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH - PROCES INWESTYCYJNY W 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NADCHODZĄCE ZMIANY W USTAWIE O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI - POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NADZOREM NAD KIERUJĄCYMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ORGANIZACJA I FINANSOWANIE DOWOZU UCZNIÓW, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DO SZKÓŁ PO ZMIANACH WPROWADZONYCH USTAWĄ PRAWO OŚWIATOWE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH. UTRZYMYWANIE URZĄDZEŃ WODNYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY PRAWO WODNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INFORMACJA PUBLICZNA, PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO, A KWESTIA JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INFORMACJA PUBLICZNA, PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO, A KWESTIA JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO ŁOWIECKIE - KONSEKWENCJE WPROWADZENIA NOWEJ USTAWY DLA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATY ADIACENCKIE W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WSPIERANIE KLUBÓW SPORTOWYCH. USTAWA O SPORCIE. KIEDY STOSOWAĆ TRYB POŻYTKU A KIEDY USTAWĘ O SPORCIE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA I KOMUNIKATYWNOŚĆ TEKSTÓW URZĘDOWYCH. WARSZTATY PRAKTYCZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STAŁY REJESTR WYBORCÓW W ŚWIETLE PRAWA WYBORCZEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBOWIĄZKI GMIN I ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH W ZAKRESIE ODPADÓW I GOSPODARKI WODNEJ - NOWE SPRAWOZDANIA O ODPADACH KOMUNALNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSZARY NATURA 2000 ORAZ POZOSTAŁE OBSZARY CHRONIONE, A DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA. NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO, PROBLEMY PRAKTYCZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNA REALIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I REALIZACJI PROCEDURY NK
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W PODATKU VAT - EWIDENCJA KSIĘGOWA NA POZIOMIE ORGANU ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WARSZTATY RACHUNKOWOŚCI VAT OD PODSTAW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W URZĘDZIE W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CEIDG. ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYDATNE WSKAZÓWKI, DOBRE PRAKTYKI.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWNE I ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KZP – ZMIANY OD 25.05.2018R. NA GRUNCIE RODO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STRATEGIA BUDOWY RELACJI Z MEDIAMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W 2018. NABYWANIE, EWIDENCJA, UMARZANIE I ZBYWANIE W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK UPORZĄDKOWAĆ SWOJE ARCHIWUM I ODCIĄŻYĆ ZE ZBĘDNEJ DOKUMENTACJI? PRAKTYCZNE ASPEKTY PORZĄDKOWANIA I BRAKOWANIA DOKUMENTACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RODO W JST - ZAKRES ZMIAN W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PO 25 MAJA 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REDAGOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH ORGANÓW GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW. WARSZTATY LEGISLACJI SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW, PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
USTALANIE OPŁAT ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ NA PODSTAWIE ART. 269 UST.1 PKT 1 USTAWY PRAWO WODNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NAJCZĘSTSZE PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NAJCZĘSTSZE PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RODO W SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJACH KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
3OO ZŁOTYCH NA KAŻDE DZIECKO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU I OBOWIĄZKOWI NAUKI. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START W GMINACH I POWIATACH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- WARSZTATY PRAKTYCZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-07-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM I OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-08-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DWUDNIOWY KURS: KONTROLA I MONITORING PROJEKTÓW EFS W RAMACH RPO I PO WER - 27-28 SIERPNIA