Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Kalendarium szkoleń

Strona nie została znaleziona

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWOLUCYJNE PLANOWANE ZMIANY 2018 R. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, TZW. SPLIT PAYMENT, KASY ON- LINE, NOWE CENTRALNE SYSTEMY EWIDENCJI PODATNIKÓW I DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I FORMY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 3 LUTEGO 1995 R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH. ZMIANA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO OD DNIA 30.04.2016 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH – NOWA REGULACJA USTAWOWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FAKTURA ELEKTRONICZNA W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZENIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – PROCEDURY, PRAKTYCZNE NARZĘDZIA, MECHANIZMY KONTROLI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PRZYŁĄCZANIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ – PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES I OBOWIĄZKI GMIN
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – STAN PRAWNY OD 1 STYCZNIA 2018 r. WPŁYW UCHWAŁY NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO II FPS 3/16 Z DNIA 19 GRUDNIA 2016r. NA WYMIAR RACHUNKOWOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
GOSPODARKA FINANSOWA I INWENTARYZACJA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 2017/2018 R. Z UWZGLĘDNIENIEM CUW ORAZ KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2018. PRAKTYCZNE UJĘCIE I PRZYKŁADY GOTOWYCH DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, INWESTYCJE ORAZ REMONTY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU W PRAKTYCE DZIAŁANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE PODATKOWE PROWADZONE PRZEZ GMINNE ORGANY PODATKOWE – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ – MIESZANY OBIEG DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UMOWY O PRACĘ W SAMORZĄDZIE – NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZMIANY 2017/2018 NA GRUNCIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) I PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM, COFANIEM I WYGASZANIEM ZEZWOLEŃ PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BILANS ZA ROK 2017 W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ ŚRODKI UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE. NOWE REGULACJE PRAWNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WAŻNE ZMIANY W SAMORZĄDZIE W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA. USTAWA Z DNIA 11 STYCZNIA 2018 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU OBYWATELI W PROCESIE WYBIERANIA, FUNKCJONOWANIA I KONTROLOWANIA NIEKTÓRYCH ORGANÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NALICZANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNICZEGO W JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWELIZACJA USTAWY KARTA DUŻEJ RODZINY- ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STOSOWANIE USTAW O EWIDENCJI LUDNOŚCI ORAZ O DOWODACH OSOBISTYCH W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDAWANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI. PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM, COFANIEM I WYGASZANIEM ZEZWOLEŃ PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSŁUGA SYSTEMU KREPTD ORAZ POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OCENY DOBREJ REPUTACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
GOSPODARKA ODPADAMI - PODSTAWOWE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI WRAZ Z CZĘŚCIĄ PRAKTYCZNĄ. OBOWIĄZEK POSIADANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ. REJESTR W GOSPODARCE ODPADAMI (BDO), KTÓRY MA ZOSTAĆ UTWORZONY 24 STYCZNIA 2018 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY, DZIENNY OPIEKUN, NIANIA W 2018R. NOWE ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ROZLICZANIE I KONTROLA DOTACJI Z BUDŻETU JST UDZIELANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROJEKTOWANIE ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2018/2019. KORELACJA ORGANIZACJI I FINANSÓW OŚWIATOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE LOKALIZACJI REKLAM PRZY DROGACH PUBLICZNYCH PO ZMIANACH W NOWELIZACJI KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE POSTANOWIEŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE UZGADNIANIA PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI (PO NOWELIZACJI KPA)
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWOLUCJA W GOSPODARCE WODNEJ. NOWE PRAWO WODNE I REGULATOR NA RYNKU WODY I ŚCIEKÓW. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA JST I PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZMIANY 2017/2018 NA GRUNCIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) I PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UNIJNYCH W ŚWIETLE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE VAT DOTYCZĄCE JST ZAWARTE W USTAWIE VAT OD 2018. SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ORAZ KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DLA URZĘDÓW GMIN I MIAST, STAROSTW POWIATOWYCH , URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH ORAZ JEDNOSTEK IM PODLEGŁYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSŁUGA ORGANU STANOWIĄCEGO JST. AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY, ZMIANY W ORDYNACJI WYBORCZEJ I USTAWACH SAMORZĄDOWYCH W 2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KWALIFIKOWALNOŚC PODATKU VAT W PROJEKTACH UNIJNYCH 2014-2020
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W GMINIE – PROBLEMATYKA LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH – STAN PRAWNY W 2018 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PO 1 STYCZNIA 2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 2017 ROKU- NAJCZĘSTSZE BŁĘDY I PROBLEMY W PRAKTYCZNYM STOSOWANIU PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZYGOTOWANIE, OPINIOWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO WODNE W PRAKTYCE SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DZIAŁALNOŚĆ WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNA WEDŁUG NOWEGO PRAWA WODNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I FORMY USTANAWIANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAGOSPODAROWANIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH. WYDAWANIE DECYZJI. PRAKTYCZNE ASPEKTY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FUNKCJONOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ORAZ METODY PRACY KONTROLERA – DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
GOSPODARKA KASOWA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2018 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STRATEGIA BUDOWY RELACJI Z MEDIAMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO WODNE. NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PRAWO WODNE OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ORAZ EMERYTURY DLA NAUCZYCIELI. ZASADY WNIOSKOWANIA, NABYWANIA I USTALANIA UPRAWNIEŃ. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA DLA NAUCZYCIELI Z UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO, RENTOWEGO I WYPADKOWEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-03-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STOSOWANIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI PO OSTATNIEJ NOWELIZACJI