Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Kalendarium szkoleń

Strona nie została znaleziona

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALIZACJI I MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSE 2017/2018 W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH – WYZWANIA PO CENTRALIZACJI VAT
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK SKUTECZNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI Z PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2018 ROK?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SKUTECZNE FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH I KWESTIA UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ WODNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW NOWEGO PRAWA WODNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ASPEKTY ORGANIZACYJNO- PRAWNE INSTYTUCJI KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2017 ROK WEDŁUG NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH? WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW JST, WYMIANA DANYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI, SYNERGIA DANYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI JST OD 2018 ROKU - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG. PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WSKAZÓWKI, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I FORMY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 3 LUTEGO 1995 R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH. ZMIANA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO OD DNIA 30.04.2016 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI DOTACJI OŚWIATOWYCH NA ROK 2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY PLAN KONT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU – ZMIANY W ZAKŁADOWYM PLANIE KONT, NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW, INWENTARYZACJA, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK UPORZĄDKOWAĆ SWOJE ARCHIWUM I ODCIĄŻYĆ ZE ZBĘDNEJ DOKUMENTACJI? PRAKTYCZNE ASPEKTY PORZĄDKOWANIA I BRAKOWANIA DOKUMENTACJI , W TYM DOKUMENTACJI Z REALIZACJI PROJEKTÓW UE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
TRANSPORT ZWŁOK Z ZAGRANICY. OBOWIĄZKI STAROSTY NA GRUNCIE USTAWY O CMENTARZACH. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALIZACJI I MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWOLUCJA W GOSPODARCE WODNEJ - NOWE PRAWO WODNE I REGULATOR NA RYNKU WODY I ŚCIEKÓW. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH I PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KSZTAŁCENIE SPECJALNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PO ZMIANIE PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI OSOBOWEJ BE50. ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI OSOBOWEJ BYŁYCH PRACOWNIKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK SKUTECZNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI Z PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2018 ROK?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2017 ROK WEDŁUG NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH? WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
LOKALIZACJA REKLAM PRZY DROGACH PUBLICZNYCH. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ ZARZĄDCÓW DRÓG PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO WODNE W 2018R. NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE ZE SZKODĄ DLA GRUNTU SĄSIEDNIEGO W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PRAWO WODNE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE POSTANOWIEŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE UZGADNIANIA PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2018 R. W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE WŁASNEJ OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ ORAZ PROWADZENIA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNEJ PRZEZ CUW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWOLUCJA W GOSPODARCE WODNEJ. NOWE PRAWO WODNE I REGULATOR NA RYNKU WODY I ŚCIEKÓW. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA JST I PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATA PLANISTYCZNA ORAZ SKUTKI FINANSOWE DLA GMIN WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA LUB ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PRAKTYCE. OBSZARY WYKONYWANIA ZADAŃ OBSŁUGOWYCH, PROCEDURY, ZAKRES UPOWAŻNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI. PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, GOSPODARKI FINANSOWEJ, SPRAWOZDAWCZOŚCI I INNYCH ZADAŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. PRAKTYCZNE ASPEKTY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH – DOTACJE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSŁUGA ORGANU STANOWIĄCEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA RADY – AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY W 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASTOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 2017 ROKU. INSTYTUCJA PONAGLENIA. TERMINY. PRAKTYCZNE ASPEKTY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO (GMINNEGO I POWIATOWEGO) W WYMIARZE ANALITYCZNYM I FINANSOWO- KSIĘGOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY W 2018 r. – OSTATNIE ZMIANY I PRZEGLĄD PROBLEMATYCZNYCH ZAGADNIEŃ DLA PRAKTYKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZLECANIE I ROZLICZANIE ZADAŃ W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE- ROZLICZENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2017 ORAZ OGŁOSZENIE KONKURSÓW OFERT NA 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZMIANY 2017/2018 NA GRUNCIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) I PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAGOSPODAROWANIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH. WYDAWANIE DECYZJI. PRAKTYCZNE ASPEKTY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY TWORZENIA I ZMIANY REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO ORAZ REGULAMINU PRACY W SAMORZĄDZIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSE 2017/2018 W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH – WYZWANIA PO CENTRALIZACJI VAT
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I DOKUMENTACJI BHP W ZAKŁADZIE PRACY W ŚWIETLE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOBRA REPUTACJA PRZEWOŹNIKA I ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM A OBOWIĄZKI STAROSTW POWIATOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WAŻNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2018R. WPŁYW REGULACJI RODO - UNIJNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. NOWE ZADANIA DLA ADMINISTRATORÓW DANYCH ORAZ DLA OSÓB PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - ZASADY FUNKCJONOWANIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI JST OD 2018 ROKU - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG. PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY PLAN KONT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU – ZMIANY W ZAKŁADOWYM PLANIE KONT, NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW, INWENTARYZACJA, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY