Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Kalendarium szkoleń

Strona nie została znaleziona

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK UPORZĄDKOWAĆ SWOJE ARCHIWUM I ODCIĄŻYĆ ZE ZBĘDNEJ DOKUMENTACJI? PRAKTYCZNE ASPEKTY PORZĄDKOWANIA I BRAKOWANIA DOKUMENTACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INWESTYCJE W GMINIE, POWIECIE ORAZ SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA – NABYCIE/WYTWORZENIE – KIEDY JAKO PODATNIK A KIEDY JAKO „KONSUMENT” – PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE PRAWO WODNE 2017
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU I WYPEŁNIANIA WNIOSKU W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ NAKIEROWANIE DZIAŁAŃ NA POPRAWĘ OBSŁUGI KLIENTA”
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK UPORZĄDKOWAĆ SWOJE ARCHIWUM I ODCIĄŻYĆ ZE ZBĘDNEJ DOKUMENTACJI? PRAKTYCZNE ASPEKTY PORZĄDKOWANIA I BRAKOWANIA DOKUMENTACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JST. SPRAWDZANE ZAGADNIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EWIDENCJA KSIĘGOWA, PROPORCJA I PREWSPÓŁCZYNNIK W JST, W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH i ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO CENTRALIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI PO ZMIANACH KPA OD 1 CZERWCA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE DODATKÓW MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO PO NOWELIZACJI KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO A POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH – DOTACJE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDATKI STRUKTURALNE 2017 – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W KONTEKŚCIE ZMIAN KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PRZYŁĄCZANIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ – PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES I OBOWIĄZKI GMIN
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZEPADEK POJAZDU NA RZECZ POWIATU W TRYBIE ART.130a USTAWY– PRAWO O RUCHU DROGOWYM W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 138G USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO ZMIANACH USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA I KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE ASPEKTY KALKULACJI TARYF WODNOKANALIZACYJNYCH I PROCESU WDROŻENIA NOWYCH TARYF WOBEC ZMIAN W USTAWIE PRAWO WODNE I ROZPORZĄDZENIU TARYFOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWELIZACJA USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R. A BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REJESTRACJA POJAZDÓW W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOBRE I ZŁE PRAKTYKI W ZAKRESIE OGŁASZANIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT PO ROKU OD WPROWADZENIA NOWELIZACJI Z DNIA 17.08.2016 R. W SPRAWIE NOWEGO WZORU OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOTACJE OŚWIATOWE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE LUB PRAWNE – OBLICZANIE I AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI W 2017 ROKU, REFINANSOWANIE MIĘDZY GMINAMI KOSZTÓW PRZEDSZKOLNYCH, DOCHODZENIE ZWROTU DOTACJI ZA LATA POPRZEDNIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY STATUTÓW, AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE ORAZ REGULAMINY I ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCE OD MAJA 2017 R. –KWESTIE PRAKTYCZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WAŻNE ZADANIA DO WYKONANIA W 2017R. W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. PRAWIDŁOWE ZASADY PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ „POUFNE” I „ZASTRZEŻONE” W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ. KONTROLE WEWNĘTRZNE, DOKUMENTACJA, SZACOWANIE RYZYKA, JAK PRAWIDŁOWO OPRACOWAĆ I PROWADZIĆ?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE OBOWIĄZKI ORGANU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM JST W ZAKRESIE UKSZTAŁTOWANIA I STOSOWANIA NOWYCH ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORCZYCH W 2017 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSŁUGA ORGANU STANOWIĄCEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA RADY – AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY W 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ OPŁAT „ŚMIECIOWYCH” Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2016 R. WPŁYW ZMIAN ORDYNACJI PODATKOWEJ I PRZEPISÓW DOT. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NA RACHUNKOWOŚĆ ORAZ LIKWIDACJĘ ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI