Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Kalendarium szkoleń

Strona nie została znaleziona

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE POSTANOWIEŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE UZGADNIANIA PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE ZASADY UDZIELANIA ORAZ DYSKONTOWANIA POMOCY DE MINIMIS PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDDZIEŃ NOWELIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2018 R. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, KASY ONLINE, NOWE CENTRALNE SYSTEMY EWIDENCJI PODATNIKÓW I DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY PRAWA OŚWIATOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI OSOBOWEJ BE50. ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI OSOBOWEJ BYŁYCH PRACOWNIKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ŚWIADCZENIA RODZINNE – WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE ORAZ PLANOWANA NOWELIZACJA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI GIMNAZJUM I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W HYBRYDOWEJ SZKOLE PO 1 WRZEŚNIA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE PRAWO WODNE 2017
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ I PODATKACH LOKALNYCH 2017/2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-11-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI W JST – PODATKOWYCH, OPŁAT I NALEŻNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POMOC SPOŁECZNA – KOMPENDIUM WIEDZY. ZASIŁKI (CELOWE, STAŁE I OKRESOWE), USŁUGI OPIEKUŃCZE, PROGRAM „ZA ŻYCIEM”, ZASADY KIEROWANIA DO SCHRONISK I NOCLEGOWNI, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG PUBLICZNYCH, ULIC ORAZ PLACÓW. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCÓW DRÓG
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W FINANSOWANIU EDUKACJI. PROJEKT USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH A ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI W SAMORZĄDZIE, W PRZEDSZKOLU, SZKOLE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATA DODATKOWA ZA NIEUISZCZENIE OPŁATY ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA I OPŁATA ZA ZATRZYMANIE ŚRODKA TRANSPORTU NA PRZYSTANKU KOMUNIKACYJNYM LUB DWORCU – METODYKA PRACY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I TRYB KIEROWANIA DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NADPŁAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 28 KWIETNIA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ I LICENCJI W TRANSPORCIE DROGOWYM, OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU DOTYCZĄCE KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY DROGOWE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UWARUNKOWANIA PRAWNE MASOWYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH – USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO PRACY W 2018r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ PROWADZONE PRZEZ ORGANY GMINY. ZMIANY W PROCEDURZE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDDZIEŃ NOWELIZACJI RODO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. TWORZENIE SYSTEMÓW OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALIZACJI I MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSE 2017/2018 W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH – WYZWANIA PO CENTRALIZACJI VAT
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK SKUTECZNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI Z PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2018 ROK?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SKUTECZNE FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH I KWESTIA UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ WODNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW NOWEGO PRAWA WODNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ASPEKTY ORGANIZACYJNO- PRAWNE INSTYTUCJI KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2017 ROK WEDŁUG NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH? WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW JST, WYMIANA DANYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI, SYNERGIA DANYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY PLAN KONT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU – ZMIANY W ZAKŁADOWYM PLANIE KONT, NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW, INWENTARYZACJA, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI JST OD 2018 ROKU - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG. PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WSKAZÓWKI, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I FORMY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 3 LUTEGO 1995 R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH. ZMIANA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO OD DNIA 30.04.2016 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI DOTACJI OŚWIATOWYCH NA ROK 2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK UPORZĄDKOWAĆ SWOJE ARCHIWUM I ODCIĄŻYĆ ZE ZBĘDNEJ DOKUMENTACJI? PRAKTYCZNE ASPEKTY PORZĄDKOWANIA I BRAKOWANIA DOKUMENTACJI , W TYM DOKUMENTACJI Z REALIZACJI PROJEKTÓW UE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
TRANSPORT ZWŁOK Z ZAGRANICY. OBOWIĄZKI STAROSTY NA GRUNCIE USTAWY O CMENTARZACH. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-12-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWOLUCJA W GOSPODARCE WODNEJ - NOWE PRAWO WODNE I REGULATOR NA RYNKU WODY I ŚCIEKÓW. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH I PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH