Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Kalendarium szkoleń

Temat szkolenia

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Cel i korzyści szkolenia

celem szkolenia jest  przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego.

Program ramowy

 1. Pojęcie podziału nieruchomości, podziały nieruchomości w trybie rolnym a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi. Kompetencje organów administracji, podział administracyjny a podział sądowy
2. Kto może wystąpić o podział nieruchomości, jak prawidłowo powinien być sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?
3. W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach objętych różnymi funkcjami w planie?
4. Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy
5. Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy
6. Jak przygotować decyzję warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi publicznej”?
7. Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy
8. Podziały nieruchomości zabudowanych
9. Podziały w przypadku braku planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy
10. Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny, co jest celem publicznym?
11. Podział a opłata adiacencka
12. Przyjęcie granic w trakcie podziału nieruchomości na podstawie ustawy z 1997r.
13. Podział nieruchomości a warunki usytuowania obiektów budowlanych
14. Podziały nieruchomości a Prawo Wodne. Ustalenia granic wód a podziały działek ewidencyjnych
15. Ograniczenia obrotu gruntami rolnymi, nowe regulacje ustawowe a tzw. podziały rolne nieruchomości
16. Różne przykłady praktyczne podziałów nieruchomości, omówienie przykładów własnych, praktyczne rozwiązania

Prowadzący

mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.

Szkolenie zlecone

Dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3 600 zł + VAT (23% lub zw.), nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy.

Opiekun szkolenia

Koordynator: Małgorzata Nieroda, e-mail: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl
Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl


Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lipca 2017r. 

Informacje dodatkowe:

Data szkolenia: 2017-07-28 Godziny: 10:00-15:00 Miejsce: budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna III p.) Konto bankowe: Alior Bank: 65 2490 0005 0000 4600 4830 5353

Cena szkolenia

Cena: 335 zł (+ 23% VAT lub zw.)

Rabat:

UWAGA! Możliwość obniżenia ceny do 315 zł + VAT (23% lub zw.).


przy zgłoszeniu elektronicznym RABAT 20 zł (za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.frdl.rzeszow.pl)

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zapisy na szkolenie

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Należność płatna na podstawie otrzymanej faktury. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji do 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Informacje podstawowe

Dane do faktury VAT

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK UPORZĄDKOWAĆ SWOJE ARCHIWUM I ODCIĄŻYĆ ZE ZBĘDNEJ DOKUMENTACJI? PRAKTYCZNE ASPEKTY PORZĄDKOWANIA I BRAKOWANIA DOKUMENTACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-07-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INWESTYCJE W GMINIE, POWIECIE ORAZ SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA – NABYCIE/WYTWORZENIE – KIEDY JAKO PODATNIK A KIEDY JAKO „KONSUMENT” – PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE PRAWO WODNE 2017
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU I WYPEŁNIANIA WNIOSKU W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ NAKIEROWANIE DZIAŁAŃ NA POPRAWĘ OBSŁUGI KLIENTA”
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK UPORZĄDKOWAĆ SWOJE ARCHIWUM I ODCIĄŻYĆ ZE ZBĘDNEJ DOKUMENTACJI? PRAKTYCZNE ASPEKTY PORZĄDKOWANIA I BRAKOWANIA DOKUMENTACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JST. SPRAWDZANE ZAGADNIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EWIDENCJA KSIĘGOWA, PROPORCJA I PREWSPÓŁCZYNNIK W JST, W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH i ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO CENTRALIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI PO ZMIANACH KPA OD 1 CZERWCA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE DODATKÓW MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO PO NOWELIZACJI KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO A POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH – DOTACJE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDATKI STRUKTURALNE 2017 – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W KONTEKŚCIE ZMIAN KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PRZYŁĄCZANIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ – PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES I OBOWIĄZKI GMIN
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZEPADEK POJAZDU NA RZECZ POWIATU W TRYBIE ART.130a USTAWY– PRAWO O RUCHU DROGOWYM W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 138G USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO ZMIANACH USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA I KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE ASPEKTY KALKULACJI TARYF WODNOKANALIZACYJNYCH I PROCESU WDROŻENIA NOWYCH TARYF WOBEC ZMIAN W USTAWIE PRAWO WODNE I ROZPORZĄDZENIU TARYFOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWELIZACJA USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R. A BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REJESTRACJA POJAZDÓW W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOBRE I ZŁE PRAKTYKI W ZAKRESIE OGŁASZANIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT PO ROKU OD WPROWADZENIA NOWELIZACJI Z DNIA 17.08.2016 R. W SPRAWIE NOWEGO WZORU OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOTACJE OŚWIATOWE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE LUB PRAWNE – OBLICZANIE I AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI W 2017 ROKU, REFINANSOWANIE MIĘDZY GMINAMI KOSZTÓW PRZEDSZKOLNYCH, DOCHODZENIE ZWROTU DOTACJI ZA LATA POPRZEDNIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY STATUTÓW, AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE ORAZ REGULAMINY I ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCE OD MAJA 2017 R. –KWESTIE PRAKTYCZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WAŻNE ZADANIA DO WYKONANIA W 2017R. W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. PRAWIDŁOWE ZASADY PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ „POUFNE” I „ZASTRZEŻONE” W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ. KONTROLE WEWNĘTRZNE, DOKUMENTACJA, SZACOWANIE RYZYKA, JAK PRAWIDŁOWO OPRACOWAĆ I PROWADZIĆ?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE OBOWIĄZKI ORGANU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM JST W ZAKRESIE UKSZTAŁTOWANIA I STOSOWANIA NOWYCH ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORCZYCH W 2017 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSŁUGA ORGANU STANOWIĄCEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA RADY – AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY W 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-08-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ OPŁAT „ŚMIECIOWYCH” Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2016 R. WPŁYW ZMIAN ORDYNACJI PODATKOWEJ I PRZEPISÓW DOT. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NA RACHUNKOWOŚĆ ORAZ LIKWIDACJĘ ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI