Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Kalendarium szkoleń

Strona nie została znaleziona

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
APLIKOWANIE O ŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU W RAMACH PO WER I RPO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ORAZ SPRAWOZDANIA Z OPERACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ W PODMIOTACH PUBLICZNYCH – WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY STATUTÓW, AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE ORAZ REGULAMINY I ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PO NOWELIZACJI KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE W PRAKTYCE. NALICZANIE OPŁATY. KONTROLA PUNKTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ. WPŁYW NOWELIZACJI KPA NA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DZIAŁALNOŚĆ BIURA RADY GMINY (POWIATU) W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ – AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NAJNOWSZE ZMIANY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OD 27 KWIETNIA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ASPEKCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 234 UST. 3 ORAZ ART. 235 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017R. PRAWO WODNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-09-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA W POMOCY SPOŁECZNEJ PO NOWELIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: SPECJALISTA DS. PODATKU VAT W JST PO CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ- 2-3 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK PRAWIDŁOWO UDZIELAĆ UPOWAŻNIEŃ NA PODSTAWIE USTAW SAMORZĄDOWYCH I KPA. UPOWAŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW, ZASTĘPCY WÓJTA/PREZYDENTA/BURMISTRZA. ZARZĄD MIENIEM. PEŁNOMOCNICTWA W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPTYMALIZACJA WYDATKÓW W OŚWIACIE. PLANOWANIE BUDŻETÓW NA ROK 2018 Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOTACJE DLA SZKÓŁ NIESAMORZĄDOWYCH NA LATA 2017 -2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INWENTARYZACJA I JEJ ROZLICZENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH PO CENTRALIZACJI VAT, WYGASZANIU GIMNAZJÓW ORAZ ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE WARSZTATY PRAWNE I RACHUNKOWE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SPRAWOWANIE NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH PRYWATNYCH - OBOWIĄZKI ORGANÓW ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POD KĄTEM WPROWADZONYCH ZMIAN. PLANOWANE ZMIANY W TYM ZAKRESIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS:SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH- 4 - 5 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ – W ŚWIETLE NOWELIZACJI KPA W 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK ORAZ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UTRZYMANIE ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ BUDOWLI WODNYCH I ZWIĄZANYCH Z WODAMI ZARZĄDZANYCH PRZEZ JST. OBOWIĄZKI ZARZĄDCY, ZAKRES DZIAŁAŃ UTRZYMANIOWYCH, ZGŁASZANIE UTRZYMANIA WÓD DO RDOŚ. PLANOWANE ZMIANY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZYGOTOWANIE I PUBLIKACJA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW BEZ BŁĘDÓW I POMYŁEK
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAKTYCZNE OMÓWIENIE NOWYCH ZAGADNIEŃ I ROZWIĄZAŃ W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI KPA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, W PROCEDURACH OPŁATY ADIACENCKIEJ I PLANISTYCZNEJ, DECYZJI PODZIAŁOWEJ ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JST. SPRAWDZANE ZAGADNIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASTOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 2017 ROKU W DZIAŁANIU ORGANÓW JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY STATUTÓW, AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE ORAZ REGULAMINY I ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 2014-2020 – NOWOŚCI W 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z NGO - 9 - 10 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: SPECJALISTA DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W ZASOBIE PUBLICZNYM- 9 - 10 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOTACJE OŚWIATOWE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE LUB PRAWNE – OBLICZANIE I AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI W ROKU 2017, REFINANSOWANIE MIĘDZY GMINAMI KOSZTÓW PRZEDSZKOLNYCH, DOCHODZENIE ZWROTU DOTACJI ZA LATA POPRZEDNIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD DNIA 1.06.2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ – MIESZANY OBIEG DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FUNDUSZ SOŁECKI – ASPEKTY FINANSOWE I FORMALNO-PRAWNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO (GMINNEGO I POWIATOWEGO) W WYMIARZE ANALITYCZNYM I FINANSOWO- KSIĘGOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ PROTOKÓŁ POKONTROLNY ZADANIA PUBLICZNEGO, REALIZOWANEGO W RAMACH USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE?
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROBLEMATYKA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OKRESIE PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM I POŚWIADCZANIE PRZEZ ORGAN WYKONAWCZY GMINY OŚWIADCZENIA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE. OBRÓT GRUNTAMI ROLNYMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMODERNIZOWANY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ - Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EKWIWALENT PIENIĘŻNY DLA CZŁONKÓW OSP – ZASADY FINANSOWANIA, WZORY PISM, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW I ADMINISTRACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM DRÓG WEWNĘTRZNYCH. ZAWIERANIE UMÓW NA DROGI WEWNĘTRZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOKUMENTOWANIE, DEKLAROWANIE I ODLICZANIE VAT W JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI KPA - PO NOWELIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 234 UST. 3 ORAZ ART. 235 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017R. PRAWO WODNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I TRYB KIEROWANIA DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY DOTYCZĄCYCH USUWANIA DRZEW WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 11 MAJA 2017R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INWENTARYZACJA W JST JAKO PODSTAWOWA CZYNNOŚĆ WARUNKUJĄCA POPRAWNE ZAMKNIĘCIE ROKU BUDŻETOWEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. WAŻNE ZMIANY. NOWE PROCEDURY I ZADANIA. ROLA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO ZMIANACH PRZEPISÓW- 25 - 26 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KURS: ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ARCHIWUM JEDNOSTKI. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ - 25- 26 października 2017r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP PO ZMIANACH PRAWNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYSIĘCY EURO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-10-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI JST OD 2018 ROKU - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG. PRAKTYCZNE WARSZTATY