Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Kalendarium szkoleń

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAGOSPODAROWANIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH. WYDAWANIE DECYZJI. PRAKTYCZNE ASPEKTY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY TWORZENIA I ZMIANY REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO ORAZ REGULAMINU PRACY W SAMORZĄDZIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSE 2017/2018 W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH – WYZWANIA PO CENTRALIZACJI VAT
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I DOKUMENTACJI BHP W ZAKŁADZIE PRACY W ŚWIETLE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOBRA REPUTACJA PRZEWOŹNIKA I ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM A OBOWIĄZKI STAROSTW POWIATOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO (GMINNEGO I POWIATOWEGO) W WYMIARZE ANALITYCZNYM I FINANSOWO- KSIĘGOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WAŻNE ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2018R. WPŁYW REGULACJI RODO - UNIJNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. NOWE ZADANIA DLA ADMINISTRATORÓW DANYCH ORAZ DLA OSÓB PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - ZASADY FUNKCJONOWANIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI JST OD 2018 ROKU - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG. PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INSTYTUCJE KULTURY - PODZIELONA PŁATNOŚĆ W PODATKU VAT OD 2018. SPRAWOZDANIA Z OPERACJI FINANSOWYCH, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ ZMIANY DO BILANSU INSTYTUCJI KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. TWORZENIE SYSTEMÓW OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-01-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY PLAN KONT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU – ZMIANY W ZAKŁADOWYM PLANIE KONT, NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW, INWENTARYZACJA, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ŻŁOBKI I INNE FORMY OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NADZORU NAD TYMI PLACÓWKAMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM DRÓG WEWNĘTRZNYCH. ZAWIERANIE UMÓW NA DROGI WEWNĘTRZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Z UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ EFEKTYWNE PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W SAMORZĄDZIE ORAZ PLANOWANE W TYM ZAKRESIE ZMIANY W 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ANALIZA FINANSOWO-ORGANIZACYJNA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE – ZAKRES METODOLOGICZNY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 .
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW PRZED ORGANAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS W PRZYPADKU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE OBOWIĄZKI ORGANU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM JST W ZAKRESIE UKSZTAŁTOWANIA I STOSOWANIA NOWYCH ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORCZYCH W 2017 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI PIP W JST I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATA DODATKOWA ZA NIEUISZCZENIE OPŁATY ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA I OPŁATA ZA ZATRZYMANIE ŚRODKA TRANSPORTU NA PRZYSTANKU KOMUNIKACYJNYM LUB DWORCU – METODYKA PRACY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY – SKUTKI PRAWNE ZMIAN I OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KSZTAŁCENIE SPECJALNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PO ZMIANIE PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WSKAZÓWKI, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZADANIA GMINY Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT I PRAKTYCZNA ICH REALIZACJA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWOLUCYJNE PLANOWANE ZMIANY 2018 R. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, TZW. SPLIT PAYMENT, KASY ON- LINE, NOWE CENTRALNE SYSTEMY EWIDENCJI PODATNIKÓW I DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY I FORMY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 3 LUTEGO 1995 R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH. ZMIANA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO OD DNIA 30.04.2016 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH – NOWA REGULACJA USTAWOWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FAKTURA ELEKTRONICZNA W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZENIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – PROCEDURY, PRAKTYCZNE NARZĘDZIA, MECHANIZMY KONTROLI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PRZYŁĄCZANIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ – PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES I OBOWIĄZKI GMIN
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – STAN PRAWNY OD 1 STYCZNIA 2018 r. WPŁYW UCHWAŁY NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO II FPS 3/16 Z DNIA 19 GRUDNIA 2016r. NA WYMIAR RACHUNKOWOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
GOSPODARKA FINANSOWA I INWENTARYZACJA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 2017/2018 R. Z UWZGLĘDNIENIEM CUW ORAZ KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2018. PRAKTYCZNE UJĘCIE I PRZYKŁADY GOTOWYCH DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE PODATKOWE PROWADZONE PRZEZ GMINNE ORGANY PODATKOWE – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ – MIESZANY OBIEG DOKUMENTÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UMOWY O PRACĘ W SAMORZĄDZIE – NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZMIANY 2017/2018 NA GRUNCIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) I PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM, COFANIEM I WYGASZANIEM ZEZWOLEŃ PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-02-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BILANS ZA ROK 2017 W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA