Szkolenia realizowane przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Kalendarium szkoleń

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH - PROCES INWESTYCYJNY W 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EWIDENCJONOWANIE USŁUG HOTELARSKICH W GMINIE (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy i inne obiekty)
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STOSOWANIE USTAW O EWIDENCJI LUDNOŚCI ORAZ O DOWODACH OSOBISTYCH ORAZ NOWE OBOWIĄZKI I ZMIANY PRZEPISÓW Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM RODO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EWIDENCJA, REJESTRACJA, NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
kurs 23-24 kwietnia 2018r. SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ VAT W JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
kurs 23-24 kwietnia 2018r. SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA, SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ TWORZENIA I REDAKCJI TREŚCI INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
kurs 23-24 kwietnia 2018r. RODO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBSŁUGA ORGANU STANOWIĄCEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA RADY. AKTUALNE PRZEPISY I STANDARDY, ZMIANY W ORDYNACJI WYBORCZEJ I USTAWACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. –KOMPENDIUM WIEDZY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATY ZA USŁUGI WODNE WEDŁUG NOWEGO PRAWA WODNEGO. RODZAJE OPŁAT, SPOSÓB ICH KALKULOWANIA, PROCEDURA WYMIERZENIA OPŁATY, WŁAŚCIWE ORGANY WÓD POLSKICH, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KSZTAŁCENIE SPECJALNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PO ZMIANIEPRZEPISÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SPECYFIKA VAT W SAMORZĄDZIE W 2018. DOKUMENTOWANIE, EWIDENCJONOWANIE I DEKLAROWANIE VAT ORAZ ICH KOREKTY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROWADZENIE EWIDENCJI ZASOBU NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE PLANÓW WYKORZYSTANIA ZASOBU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-04-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOKTRYNIE I ORZECZNICTWIE SĄDOWYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PLAN KONT, ZASADY RACHUNKOWOŚCI, PRZYCHODY, DOCHODY, WYDATKI, MAJĄTEK W JST I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH W 2018R. PO ZMIANACH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZEBUDOWA I REMONTY KAPITALNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE, OBOWIĄZKOWE ZADANIA GMIN DOTYCZĄCE ZASAD SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
10-11 MAJA KURS: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA W TYM ZAKRESIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. RODO - ZMIANY W 2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
STATUTY GMIN, MIAST, POWIATÓW PO NOWELIZACJI USTAW USTROJOWYCH W 2018 R. TWORZENIE I PROCEDURA OPRACOWANIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ, UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI NA TLE PRAKTYKI I ORZECZNICTWA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH W NOWYM PRAWIE WODNYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY DO WEJŚCIA W ŻYCIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
RACHUNKOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO ZMIANACH PRAWNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE/PLACÓWCE – KOMPENDIUM WIEDZY DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KONTROLA WOJEWODY W URZĘDZIE W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CEIDG. ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYDATNE WSKAZÓWKI, DOBRE PRAKTYKI.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI ZAKOŃCZONEJ W ARCHIWACH ZAKŁADOWYCH I SKŁADNICACH AKT Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZOWANEGO PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOTACJE PODRĘCZNIKOWE ORAZ BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KPA PO NOWELIZACJI. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRAKTYCE URZĘDU. JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ I JAK SPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWY KSR NR 11„ŚRODKI TRWAŁE”, ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. JAK PRAWIDŁOWO USTALAĆ, EWIDENCJONOWAĆ, AMORTYZOWAĆ I INWENTARYZOWAĆ ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE PO ZMIANACH W 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM I WYDAWANIE DECYZJI O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO, O UMIESZCZANIU URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH W PASIE DROGOWYM I LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ. TEORIA, PRAKTYKA I ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH. FINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH PO ZMIANACH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWOŚCI W VAT 2018 OPODATKOWANIE DOTACJI VAT, SPLIT PAYMENT, KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT W PROJEKTACH, ODWROTNE OBCIĄŻENIE, KASY FISKALNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W USTAWACH SAMORZĄDOWYCH ORAZ KODEKSIE WYBORCZYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
24-25 maja 2018r. Kurs dla koordynatorów czynności kancelaryjno- archiwalnych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW PRZED ORGANAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (W RADZIE JST, W URZĘDZIE JST, W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I PODLEGŁYCH) Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH W 2018 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH EFS ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH – NOWOŚCI W 2018R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
28-29 MAJA - KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z NGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROCES INWESTYCYJNY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Z ELEMENTAMI KPA I PRAWA WODNEGO, PO NOWELIZACJI. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2018-05-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INFORMACJA PUBLICZNA, PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO, A KWESTIA JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO