Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

"Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim"

Projekt pt. "Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim", realizowany jest w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, POKL

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji: 01.06.2014 - 30.06.2015

Celem projektu jest zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz partycypacji NGO w procesie tworzenia, wdrażania i monitorowania polityk publicznych, poprzez wzmocnienie potencjału istniejących Rad działalności Pożytku Publicznego oraz zainicjowanie powstania nowych RDPP na obszarze objętym wnioskiem o dofinansowanie.

Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez wzmocnienie mechanizmów partnerstwa NGO i JST w zakresie stanowienia, realizacji i monitorowania polityk publicznych poprzez stworzenie modelowych standardów działania RDPP oraz wdrożenie tych standardów w minimum 75% RDPP do 30 czerwca 2015 roku.

Zwiększenie integracji III sektora i ciał opiniotwórczo – doradczych poprzez utworzenie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego dla subregionu oraz powołanie 3 komisji Roboczych do 30 czerwca 2015 roku.

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników JST i przedstawicieli NGO z obszaru realizacji projektu w zakresie roli i znaczenia dialogu obywatelskiego do 30 czerwca 2015 roku.

Do kogo kierowany jest projekt?

- Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich przedstawicieli 

   JST gdzie rady już funkcjonują i gdzie nie funkcjonują jeszcze RDPP.

Organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli

   Organizacje pozarządowe z terenów gdzie funkcjonują i gdzie nie funkcjonują RDPP.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

www.potencjal-rdpp.pl

Kontakt w województwie podkarpackim:

FRDL - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

telefon: 17 850 74 20

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego