Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zlecamy pożytecznie. Wydajemy z pożytkiem.

CZY TWÓJ URZĄD JEST PRZEJRZYSTY? SPRAWDŹ TO!

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie) do udziału w ogólnopolskim projekcie finansowanym z Funduszy EOG Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem, realizowanym przez katowicki ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki oraz przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

W tych jednostkach samorządu terytorialnego, które zgłoszą się do projektu, wykonamy bezpłatnie audyt zlecania zadań publicznych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Audyt będą wykonywały 2-osobowe zespoły złożone z eksperta i asystenta eksperta, które dokonają analizy dokumentów w urzędzie, przeprowadzą wywiady z pracownikami urzędu, przedstawicielami trzeciego sektora, zapoznają się z materiałami prasowymi z konsultacji społecznych itp. Wyniki audytu posłużą JST do wyciągnięcia wniosków w zakresie stosowanych procedur zlecania zadań, dokumentów normujących współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz metod kontroli i badania efektywności wydatków publicznych przy zlecaniu zadań. Raport z takiego audytu będzie dla jednostki albo ważnym dokumentem poświadczającym, że stosowane procedury zlecania zadań w jednostce są przejrzyste i czytelne dla organizacji pozarządowych, albo na jego podstawie będzie można podjąć działania naprawcze. W czasie, kiedy kwestie przejrzystości funkcjonowania samorządu, partycypacji obywatelskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi są tematem wielu dyskusji samorządowych i medialnych, warto wykonać taki audyt.

W każdym województwie do wykonania pilotażowego audytu zostanie wybrana tylko 1 jednostka samorządu terytorialnego – albo urząd marszałkowski, albo powiat, albo urząd miasta lub gminy.

Pobierz zaproszenie do projektu

Pobierz regulamin naboru

 

Rekrutacja trwa od 10.06.2014 do 08.08.2014

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do projektu zamieszonym

na stronie www.okst.pl (tam też jest umieszczony jest formularz zgłoszenia do projektu)

W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem w Katowicach:

Koordynator projektu: Ewa Pytasz, tel./fax 32 206 98 43, 253 84 09 wew. 23,

kom. 601 48 58 58, epytasz@frdl.org.pl

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą na adres:

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 40-014 Katowice, ul. Mariacka 1

 

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu

Obywatele dla Demokracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego