Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zapytanie ofertowe, z dnia 7.03.2016r.

Rzeszów, 07 marca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: PEFS.01.16.ZP

Na opracowanie graficzne i wydruk materiałów na konferencję realizowaną w ramach projektu „Pobudzanie aktywności ekologicznej w jednostce samorządu terytorialnego poprzez zorganizowanie i moderowanie Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego” w dniu 21 marca 2014 r.

  1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i wydruk materiałów dla uczestników konferencji realizowanej w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jako dokument strategiczny w realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Samorządu  Konferencja zaplanowana w ramach projektu odbędzie się  w dniu 21 marca 2016 r.

Komplet materiałów konferencyjnych w ilości 85 sztuk będzie przekazany dla: przedstawicieli podkarpackich samorządów lokalnych(w tym radni, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy jst odpowiedzialni za gospodarkę  niskoemisyjną i ochronę środowiska) biorących udział w konferencji.

  1. Materiały powinny zawierać: segregator A 4 szerokość grzbiet 18 mm z wydrukowanym na pierwszej stronie tytułem konferencji oraz logiem FRDL i WFOŚIGW, długopis metalowy w kolorze zielonym o wymiarach długość min. 135 mm przekrój min 10 mm; notatnik A 4 minimum 25 kartek z nadrukiem kolorowym zawierającym logo FRDL oraz WFOŚiGW, wydruk i oprawę materiałów konferencyjnych zawierających około 20 stron tekstu formatu A4 wydruk jednokolorowy.

Zamawiający dostarczy wykonawcy logotypy do oznaczenia materiałów konferencyjnych.

  1. Oferent powinien przedstawić zamawiającemu oświadczenie zawierające informacje iż posiada potencjał i niezbędną wiedzę w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.
  1. Wykonawca zamówienia jest  zobowiązana  do  przekazania  Zamawiającemu  projekt materiałów konferencyjnych (długopis, segregator projekt wzoru skryptu)  do  dnia  16 marca  oraz kompletu materiałów do 18 marca br.
  1. Kryteria oceny ofert.

1)Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny.

2)Wykonawca  w  ofercie  musi  podać cenę  (wartość brutto w złotych z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku),  z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia (Zamawiający nie pokrywa kosztów transportu i wyżywienia).

3) Punktacja w kryterium „cena”:  

Kryterium   „ceny”   będzie wartościowane na podstawie wartości brutto podanej przez wykonawcę w ofercie. Następnie zostanie obliczona ilość punktów według wzoru:

              najniższa cena

P1  =    ------------------------     x 100

            cena badanej oferty

P – otrzymane punkty

Wykonawca,   który   przedstawi   najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wyżej przedstawionego wzoru.  W przypadku

wyniku  ułamkowego,  zamawiający  dokona  zaokrąglenia  z  dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku.

Stosowana punktacja: od 0 – 100 pkt.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie ul. Kolejowa 1, (III piętro) do dnia 12 marca 2016 do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania lub elektronicznie na adres leszek.faluszczak@frdl.rzeszow.pl
  1. Zamawiający rozpatrzy złożone  oferty  w  terminie  do  dnia  14 marca 2016 roku i poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o swoim wyborze.
  1. Wszelkich informacji w FRDL POST udziela od poniedziałku do piątku p. Leszek Faluszczak, tel. 178626964, e-mail: leszek.faluszczak@frdl.rzeszow.pl
  1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zamawiający zastrzega sobie  prawo  nie  przyjęcia żadnej ze złożonych ofert i odstąpienia  od  podpisania  umowy,  o  czym  zostaną poinformowani wszyscy składający ofertę w terminie do dnia 14 marca 2016 roku.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego