Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zapytanie ofertowe, z dnia 12.04.2016r.

Rzeszów, 12 kwietnia 2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: PEFS.02.16.ZP

Zapytanie ofertowe na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu eksperckiego podczas spotkania Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego w ramach projektu „Pobudzanie aktywności ekologicznej w jednostce samorządu terytorialnego poprzez zorganizowanie i moderowanie Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego” w dniu 29 kwietnia 2016r.

 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu eksperckiego podczas spotkania Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego realizowanej w ramach projektu pn. „Pobudzanie aktywności ekologicznej w jednostce samorządu terytorialnego poprzez zorganizowanie i moderowanie Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego” Projekt jest realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Samorządu  Spotkanie Forum zaplanowane w ramach projektu odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r., w godz. 10.00 – 14.00 i będzie miało na celu:
 • prezentację aspektów prawnych z zakresu realizacji założeń Krajowego planu gospodarki odpadami w zakresie zadań jednostek samorządu terytorialnego,
 • dyskusję na temat realizacji zadań z zakresu założeń Krajowego planu gospodarki odpadami w zakresie zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawy systemu gospodarowania odpadami, w tym wykorzystania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na cele energetyczne oraz promowania w środowisku lokalnym wykorzystania i recyklingu odpadów.

W spotkaniu forum weźmie udział 40 osób: przedstawicieli podkarpackich samorządów lokalnych (w tym burmistrzowie, wójtowie, kierownicy i pracownicy jst odpowiedzialni za gospodarkę odpadami i ochronę środowiska).

 1. Przygotowanie prezentacji i prowadzenie merytoryczne spotkania forum na temat: „Założenia Krajowego planu gospodarki odpadami w zakresie zadań jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem dyskusji z uczestnikami spotkania. Referat powinien być przygotowany i wygłoszony przez eksperta, posiadającego niezbędną wiedzę w zakresie realizacji założeń Krajowego planu gospodarki odpadami z uwzględnieniem zadań jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Osoba prezentująca referat powinna posiadać wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe z tematyki, zbieżnej z wygłaszana prelekcją) oraz pracować na stanowisku kierowniczym w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z gospodarką odpadami. Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań nastąpi na podstawie dołączonych do oferty dokumentów, tj. oświadczenie dot. doświadczenia zawodowego lub CV.
 1. Osoba wygłaszająca referat jest zobowiązana do przekazania Zamawiającemu materiału dot. prezentowanego  tematu w wersji elektronicznej do dnia 26 kwietnia br. Materiał powinien zawierać od 2 do 4 stron tekstu (Times New Roman,  12) i stanowić opis najważniejszych kwestii poruszanych w referacie.
 1. Kryteria oceny ofert.

1) Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny.

2) Wykonawca w ofercie musi podać cenę (wartość brutto w złotych z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku), z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia (Zamawiający nie pokrywa kosztów transportu i wyżywienia).

3) Punktacja w kryterium „cena”: 

Kryterium „ceny” będzie wartościowane na podstawie wartości brutto podanej przez wykonawcę w ofercie. Następnie zostanie obliczona ilość punktów według wzoru:

              najniższa cena

P1  =    ------------------------     x 100

            cena badanej oferty

P – otrzymane punkty

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wyżej przedstawionego wzoru. W przypadku

wyniku ułamkowego, zamawiający dokona zaokrąglenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Stosowana punktacja: od 0 – 100 pkt.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie ul. Kolejowa 1, (III piętro) do dnia 20 kwietnia 2016 do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania lub elektronicznie na adres leszek.faluszczak@frdl.rzeszow.pl
 1. Zamawiający rozpatrzy złożone oferty w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku i poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o swoim wyborze.
 1. Wszelkich informacji w FRDL POST udziela od poniedziałku do piątku p. Leszek Faluszczak, tel. 178626964, e-mail: leszek.faluszczak@frdl.rzeszow.pl.
 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia żadnej ze złożonych ofert i odstąpienia od podpisania umowy, o czym zostaną poinformowani wszyscy składający ofertę w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego