Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zapytanie ofertowe, z dnia 11.03.2016r.

Rzeszów, 11 marca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: PEFS.01.16.ZP

na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu eksperckiego podczas konferencji realizowanej w ramach projektu „Pobudzanie aktywności ekologicznej w jednostce samorządu terytorialnego poprzez zorganizowanie i moderowanie Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego” w dniu 21 marca 2016 r.

 

 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatów eksperckich podczas konferencji realizowanej w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jako dokument strategiczny w realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Samorządu  Konferencja zaplanowana w ramach projektu odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r., w godz. 10.00 – 14.00 i będzie miała na celu:
 • prezentację aspektów prawnych z zakresu opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej jako dokumentu strategicznego w realizacji założeń Narodowego Programu
 • dyskusję na temat realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania założeń gospodarki niskoemisyjnej w samorządach lokalnych, w zakresie wymagań prawnych i źródeł finansowania.

W konferencji weźmie udział 85 osób: przedstawicieli podkarpackich samorządów lokalnych (w tym radni, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy jst odpowiedzialni za gospodarkę niskoemisyjną i ochronę środowiska).

 

 1. Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu na temat: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jako dokument strategiczny w realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Referat powinien trwać ok. 50 minut i uwzględniać elementy dyskusji z uczestnikami konferencji. Referat powinien być przygotowany i wygłoszony przez eksperta, posiadającego niezbędną wiedzę prawniczą i doświadczenie w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.
 1. Osoba prezentująca referat powinna posiadać wykształcenie prawnicze i doświadczenie zawodowe z tematyki, zbieżnej z wygłaszana prelekcją). Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań nastąpi na podstawie dołączonych do oferty dokumentów, tj. oświadczenie dot. doświadczenia zawodowego lub CV.
 1. Osoba wygłaszająca referat jest zobowiązana do przekazania Zamawiającemu materiału dot. prezentowanego tematu w wersji elektronicznej do dnia 18 marca br. Materiał powinien zawierać od 2 do 4 stron tekstu (Times New Roman, 12) i stanowić opis najważniejszych kwestii poruszanych w referacie.
 1. Kryteria oceny ofert.

1) Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny.

2) Wykonawca w ofercie musi podać cenę (wartość brutto w złotych z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku), z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia (Zamawiający nie pokrywa kosztów transportu i wyżywienia).

3) Punktacja w kryterium „cena”:

Kryterium „ceny” będzie wartościowane na podstawie wartości brutto podanej przez wykonawcę w ofercie. Następnie zostanie obliczona ilość punktów według wzoru:

              najniższa cena

P1  =    ------------------------     x 100

            cena badanej oferty 

P – otrzymane punkty

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wyżej przedstawionego wzoru. W przypadku wyniku ułamkowego, zamawiający dokona zaokrąglenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Stosowana punktacja: od 0 – 100 pkt.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie ul. Kolejowa 1, (III piętro) do dnia 12 marca 2016 do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania lub elektronicznie na adres leszek.faluszczak@frdl.rzeszow.pl
 1. Zamawiający rozpatrzy złożone oferty w terminie do dnia 14 marca 2016 roku i poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o swoim wyborze.
 1. Wszelkich informacji w FRDL POST udziela od poniedziałku do piątku p. Leszek Faluszczak, tel. 17 862 69 64, e-mail: leszek.faluszczak@frdl.rzeszow.pl.
 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia żadnej ze złożonych ofert i odstąpienia od odpisania umowy, o czym zostaną poinformowani wszyscy składający ofertę w terminie do dnia 14 marca 2016 roku.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego