Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Projekt systemowy realizowany od listopada 2009 do czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Istotą idei samorządności lokalnej jest umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływania na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego ich otoczenia.


Celem głównym projektu "Decydujmy razem" jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych poprzez:

- wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej
- stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji społecznej
- opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji społecznej
- upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych

Projekt ma charakter badawczo-wdrożeniowy. Skuteczne i efektywne wspieranie rozwoju społeczności lokalnych wymaga bowiem zarówno prowadzenia działań aktywizujących, jak i systematycznego budowania i uzupełniania wiedzy na temat uwarunkowań ich rozwoju.

Realizowany jest przez Partnerstwo, do którego poza Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej należą: 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Lider Partnerstwa 
Instytut Sprawa Publicznych 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
Fundacja Fundusz Współpracy

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi wykorzystując sprawdzoną metodę angażowania obywateli w lokalną politykę, jaką jest animacja społeczna. Prowadzonym w projekcie działaniom wdrożeniowym towarzyszy refleksja naukowa.

Rolą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w projekcie jest stworzenie Laboratoriów wdrażania partycypacji społecznej, które wypracują model partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu wybranej polityki publicznej w obszarze: zatrudnienie, integracja społeczna, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój. 

FRDL przeprowadzi także Akademię Lokalnej Polityki Publicznej (ALPP), której celem jest upowszechnienie wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego wypracowanego modelu tzw. metodą trzech kroków: seminaria i warsztaty tematyczne oraz wizyty studyjne w samorządach.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu Decydujmy Razem.

W województwie podkarpackim w projekcie udział biorą: Gmina Nowa Dęba, Gmina Przemyśl i Powiat Stalowowolski.

Gmina Nowa Dęba w ramach projektu, przy udziale społeczności lokalnej zaktualizuje "Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba", Gmina Przemyśl opracuje "Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi", natomiast Powiat Stalowowolski "Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia"

Bieżące informacje na temat postępów prac i działalności Zespołów Partycypacyjnych w tych Samorządach można znaleźć na ich stronach internetowych.

Szczegółowe informacje o projekcie

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem regionalnym FRDL MISTiA Panią Małgorzatą Nierodą, pod numerem telefonu: 17/862 69 64, 850 74 20 lub mailowo na adres: malgorzata.nieroda@mistia.org.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego