Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Bezpłatne szkolenia dla samorządów i organizacji pozarządowych. CZY TWÓJ URZĄD JEST PRZEJRZYSTY? SPRAWDŹ TO SAM!

CZY  TWÓJ URZĄD JEST PRZEJRZYSTY? SPRAWDŹ TO SAM!

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Z ZAKRESU MONITOROWANIE ZLECANIA ZDAŃ PUBLICZNYCH

 

Jakie korzyści może przynieść uczestnikom udział w szkoleniach?

 

Pracownicy urzędów samorządowych dowiedzą się:

  • Czy spełniają wszystkie wymagania prawne w zakresie zlecania zadań publicznych w trybach przewidzianych przez ustawę o działalności pożytku publicznego?
  • Czy procedury kontrolne zlecania zadań stosowane w ich urzędzie są wystarczające z punktu przepisów prawnych i dla zbadania efektywności wydatkowania publicznych pieniędzy?
  • Jak badać celowość i efektywność zlecania zadań? Jakie dokumenty pomogą w takim monitorowaniu?

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych będą potrafili ocenić:

  • Czy macierzysty  urząd prawidłowo zleca zadania publiczne?
  • Czy dokumenty i procedury stosowane w  macierzystym urzędzie są zgodne z wymaganiami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (uodpp)?
  • Czy są wykorzystywane wszystkie możliwe tryby zlecania zadań?
  • Czy praktyka zlecania zadań spełnia wymagania dotyczące przejrzystości wydatkowania środków publicznych? Czy procedury konkursowe zapewniają  równy dostęp dla ngo do zlecanych zadań?

 

O projekcie:

W ramach ogólnopolskiego projektu Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem,  finansowanego z funduszy EOG, a realizowanego przez katowicki ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którym zleca się zadania w ramach uodpp, do udziału w szkoleniach, które przygotują ich do przeprowadzenia monitoringu procedur,  efektywności  i przejrzystości  zlecania zadań w ramach uodpp. Zarówno urzędnicy jak i przedstawiciele ngo otrzymają wzory dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia monitoringów.

Pracownicy urzędów uzyskają wiedzę i narzędzia do monitorowania przez urząd efektywności zlecania zadań  w ramach uodpp i skutecznych mechanizmów  kontroli tej efektywności, a przedstawiciele organizacji pozarządowych zdobędą  wiedzę i narzędzia do monitorowania przejrzystości zlecania zadań w ramach uodpp w  macierzystym urzędzie.  

Szkolenia będą się odbywały we wszystkich miastach wojewódzkich  w kraju w okresie kwiecień- maj 2015 roku. W każdym szkoleniu w mieście wojewódzkim będzie brało udział 20 osób: 10 pracowników urzędów i 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych z danego województwa. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, natomiast organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na szkolenia.  Liczymy na to, że po odbyciu szkoleń zarówno przedstawiciele urzędów, jak i organizacji pozarządowych zechcą przeprowadzić samodzielnie monitoringi zlecania zadań w ramach uodpp w swoich urzędach. W projekcie po szkoleniach zakłada się dodatkowe wsparcie szkoleniowe  i  doradcze na przeprowadzenie 16 takich monitoringów - 8 przez organizacje pozarządowe oraz 8 przez pracowników urzędów.

 

Prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia na szkolenie

(formularze są dostępne na stronie www.okst.pl)

i przesłanie go  pocztą na adres:

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 40-014 Katowice, ul. Mariacka 1

lub mailem na adres  epytasz@frdl.org.pl lub faksem: 32 206 98 43, 253 84 09

Informacji udziela koordynator projektu:

Ewa Pytasz, tel. 32 206 98 43 w. 23, kom. 601 485 858

 

TERMINY SZKOLEŃ:

 

Miejsce szkolenia

Termin

Białystok

20 kwietnia 2015 r.

Bydgoszcz 

24 kwietnia 2015 r.

Gdańsk  

28 kwietnia 2015 r.

Katowice

27 kwietnia 2015 r.

Kielce

23 kwietnia 2015 r.

Kraków

19 maja 2015 r.

Lublin

16 kwietnia  2015 r.

Łódź

22 kwietnia 2015 r.

Olsztyn

21 kwietnia 2015 r.

Opole

18 maja 2015 r.

Poznań

11 maja 2015 r.

Rzeszów

8 maja 2015 r.

Szczecin

13 maja 2015 r.

Warszawa

17 kwietnia 2015 r.

Wrocław

21 maja 2015 r.

Zielona Góra

12 maja 2015 r.

 

Ponieważ liczy się kolejność zgłoszeń, to po zamknięciu listy w obrębie każdej grupy, osoby, które zakwalifikują się na szkolenie, będą  informowane o tym fakcie mailem. Zostaną utworzone listy rezerwowe.

W przypadkach losowych będzie możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na siedem dni przed terminem szkolenia.

Miejsce szkolenia i godzina rozpoczęcia będą ustalane z osobami zakwalifikowanymi na szkolenia.   Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, poczęstunek w trakcie szkolenia oraz zaświadczeniu udziału w szkoleniu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!

REKRUTACJA NA SZKOLENIA TRWA DO  31 MARCA 2015 ROKU!

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRACOWNIKA URZĘDU 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
CZY TWÓJ URZĄD JEST PRZEJRZYSTY? SPRAWDŹ TO SAM! ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ZAKRESU MONITOROWANIE ZLECANIA ZDAŃ PUBLICZNYCH

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego