WEBINARIUM ONLINE: PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH. NAJNOWSZE TRENDY ORZECZNICZE, PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ W CZASIE EPIDEMII. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Data szkolenia
2020-05-26
Miejsce szkolenia
online
Cena szkolenia
249 zł
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta_zgłoszeniowa_22_05_20

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

ADRESACI: 
pracownicy JST i jednostek pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem świadczeń rodzinnych.

CELE: 
Poszerzenie wiedzy m.in. na temat świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nienależnie pobranych oraz możliwości otrzymania dwóch świadczeń w jednej rodzinie. Zdobycie wiedzy na temat aktualnych przepisów prawnych oraz najnowszego orzecznictwa, a także usystematyzowanie wiadomości na temat świadczeń rodzinnych w okresie epidemii oraz przybliżenie zagadnień teoretycznych i praktycznych z ustawy o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie świadczeń opiekuńczych. 

Program:
1.    Zasiłek pielęgnacyjny – zasady ustalania uprawnień, ustalania daty niepełnosprawności- ustalanie okoliczności przebywania w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, data przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny a wstrzymanie dodatku pielęgnacyjnego, właściwe oznaczenie małoletniego jako strony postępowania.
2.    Specjalny zasiłek opiekuńczy
– wydawanie decyzji (katalog podmiotowy, przesłanki negatywne, kryterium dochodowe, zasady obliczania dochodu: skład rodziny, utrata i uzyskanie, przekroczenie kryterium, obliczanie dochodu i trudności interpretacyjne w odniesieniu do niektórych składników dochodu. Rezygnacja z zatrudnienia jako podstawowy warunek uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego- ocena stanu faktycznego w sprawie, wpływ faktu rejestracji jako osoby bezrobotnej na ocenę, przesłanki rezygnacji z zatrudnienia, legitymowanie się orzeczeniami o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Reguły ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy.
•    Zakres opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
•    Zakres obowiązku alimentacyjnego. Formy realizacji świadczeń alimentacyjnych,
•    Pojęcie „opieki stałej” jako przesłanki uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Funkcja specjalnego zasiłku opiekuńczego. Specjalny zasiłek opiekuńczy dla pasierbicy,
•    zmiana dochodu - utrata części zatrudnienia.
3.    Świadczenie pielęgnacyjne (orzeczenia TK, katalog podmiotowy, przesłanki negatywne, wznowienie postępowania w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Możliwość otrzymania dwóch świadczeń w jednej rodzinie – warunki. Świadczenie pielęgnacyjne a dodatek wychowawczy. 
•    Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym jako przesłanki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przez rolnika.
•    Pobyt w hospicjum osoby niepełnosprawnej.
•    Powierzenie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny osobie zobowiązanej do alimentacji w dalszym stopniu.
•    Kryterium wieku.
•    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i wieku; wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i renty.
•    Sprawowanie opieki nad małżonkiem a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
•    Przyczyny niesprawowania opieki a ocena podstaw do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
•    Obiektywne względy uniemożliwiające wykonywanie obowiązków opiekuna.
•    Przyznanie świadczenia w części stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskiwaną emeryturą, a kwotą świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mającej ustalone prawo do emerytury.
•    Zbieg świadczenia pielęgnacyjnego i ustalonego prawa do zasiłku dla opiekuna.
•    Korzystanie z urlopu wychowawczego po urodzeniu niepełnosprawnego dziecka jako forma rezygnacji z zatrudnienia.
•    Dopuszczalność ustalania daty powstania niepełnosprawności podczas rozpoznawania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
•    Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności na podstawie specustawy.
•    Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego innym osobom zobowiązanym do alimentacji niż osoby spokrewnione w pierwszym stopniu.
4.    Katalog osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych, tj. osób zobowiązanych do alimentacji, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
5.    Zawieszenie postępowania w związku z wystąpieniem o orzeczenie o niepełnosprawności.
6.    Wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych.
7.    Weryfikacja uprawnień - prawidłowe przeprowadzanie wywiadu środowiskowego na potrzeby świadczeń rodzinnych opiekuńczych. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z KPA i regulacjami specjalnymi (w czasie ogłoszenia stanu epidemii).
8.    Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.
9.    Ustalanie świadczeń nienależnie pobranych (prawidłowe pouczanie w decyzjach przyznających świadczenia).
10.    Zmiana decyzji w sprawie świadczeń opiekuńczych. Konieczność prawidłowego wszczęcia postępowania.
11.    Zmiana decyzji w związku z przedłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

12.    Pytania i odpowiedzi - indywidualne konsultacje z wykładowcą

PROWADZĄCY: 
Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej

TERMIN SZKOLENIA: 26 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA:  249 zł. netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 25 maja 2020 r. UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
NIP: 522-000-18-95

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów
tel. 17 862 69 64, 737 165 980
e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl, post@frdl.rzeszow.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?
•    Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•    Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•    Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•    Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•    Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 
•    Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 
•    Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•    Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego