WEBINARIUM ONLINE - ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG). NOWE REGULACJE OBOWIĄZUJĄCE OD 2020 R., NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 31.07.2019 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ REGULACYJNYCH

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
online
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.03 wynosi 229 PLN
Po 27.03 cena szkolenia wynosi 229 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

27.03.2020r. - karta zgłoszenia

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:

pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za wykonywanie zadań na rzecz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

OPIS ZAJĘĆ:

Omówienie zasad obowiązujących od 30 kwietnia 2018 r. z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r.: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także omówienie nowych regulacji obowiązujących od 2020 roku.

PROGRAM:
I.    Obowiązki Administratora danych w świetle obowiązujących przepisów. Najważniejsze regulacje wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców:
1)    Ogólne zasady dokonywania wpisu w CEIDG:
-    podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne i dane informacyjne oraz terminy wprowadzenia zmian tych danych,
-    domniemanie ciągłości wykonywania działalności,
-    działalność podlegająca i niepodlegająca wpisowi do CEIDG,
-    możliwość wykonywania działalności bez konieczności jej rejestracji,
-    ulga na start, mały ZUS i nowe zasady zgłaszania opodatkowania.
-    osoby podlegające rejestracji w CEIDG, 
-    rejestracja w CEIDG cudzoziemców - dokumenty potwierdzające ich status w Polsce, w oparciu o ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2)    Wpis i zmiana wpisu na podstawie wniosku przedsiębiorcy:
-    aktualna wersja wniosku CEIDG-1, 
-    rejestracja na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy, w tym wniosku roboczego wypełnionego online, 
-    potwierdzenie przyjęcia wniosku; wzywanie do uzupełniania braków formalnych,
-    składanie wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy; zasady udzielania pełnomocnictwa i prokury oraz uwidaczniania danych pełnomocnika i prokurenta osoby fizycznej w CEIDG,
-    zasady zawieszenia i wznowienia działalności,
-    zaprzestanie prowadzenia działalności; informacja o niepodjęciu działalności,
-    dokonywanie sprostowań wpisów przez gminy,
-    wykreślanie wpisów z urzędu,
-    obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 
-    wykreślenie wpisu przed planowaną datą rozpoczęcia działalności,
-    możliwość dokonywania zmian w wykreślonych wpisach.
3)    Możliwość dołączania do wniosku CEIDG-1 formularzy ZUS do zgłoszenia:
-    przedsiębiorcy i członków jego rodziny,
-    zatrudnionych pracowników (i członków jego rodziny).
4)    Forma udostępniania danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG.Zasady udzielania informacji z dotychczasowych ewidencji gminnych.
5)    Przepisy przejściowe wynikające z ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
II.    Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci osoby fizycznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629, ze zm.):
1)    Powołanie zarządcy sukcesyjnego – kto, w jakim terminie i na jakich zasadach może powołać zarządcę sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci,
2)    Kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego, 
3)    Konieczność zgłoszenia do CEIDG powołanego zarządcy sukcesyjnego –zasady tego zgłaszania,
4)    Uprawnienia zarządcy sukcesyjnego i okres trwania zarządu sukcesyjnego,
5)    Wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej,
6)    Termin wykreślenia z CEIDG wpisu zmarłego przedsiębiorcy,
7)    Wykreślenie z CEIDG informacji o wygaszonych zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej, którymi posługiwał się zmarły przedsiębiorca.
III.    Zmiany w 2020 roku związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495):
1)    Prawo do popełnienia błędu przez początkującego przedsiębiorcę i obowiązki organów i instytucji związane z  odstąpieniem od nałożenia kary pieniężnej lub kary administracyjnej,
2)    Działalność rzemieślnicza – publikacja informacji o takiej działalności w CEIDG i obowiązki Izb Rzemieślniczych,
3)    Możliwość przeniesienia praw wynikających z zezwolenia (koncesji) na nabywcę przedsiębiorstwa, który nabył je na podstawie umowy od przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (w tym wspólników spółki cywilnej) – forma i warunki konieczne dokonania takiej czynności, 
4)    Śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – możliwość powołania tymczasowego przedstawiciela do zarządzania spadkiem, jeżeli przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego zmarłego małżonka: zasady powołania i odwołania, przekazywanie informacji do CEIDG oraz zakres działania tymczasowego przedstawiciela. 

         
PROWADZĄCA: Długoletni pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych.

TERMIN I PLAN SZKOLENIA:  27 marca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: 229 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 24 marca 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!


DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
NIP: 522-000-18-95

KONTAKT:
FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów
tel. 17 862 69 64, 737 165 980
e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl, post@frdl.rzeszow.pl


Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•    Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line.Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•    Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•    Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•    Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•    Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 
•    Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 
•    Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•    Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem.Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego