WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPADKOBIERCY PRZEZ GMINY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI SPADKOWE I KSIĘGOWANIA MASY SPADKOWEJ. Weryfikowanie zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.03 wynosi 385 PLN
Po 13.03 cena szkolenia wynosi 405 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 27.03.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, skarbnicy gmin/miast, pracownicy kontroli wewnętrznej i audytorzy, którzy mają obowiązek dokonywania okresowej kontroli pracy urzędu, osoby kierujące wydziałami finansowymi, gospodarki nieruchomościami, działami gospodarowania mieniem, pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami spadkowymi, księgowaniem przychodów i wydatków gminy, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Z reguły w takich przypadkach w masie spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. W 2016 roku wszedł w życie art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. W zależności od wielkości gminy, powoduje to przyjmowanie od kilkuset do kilku tysięcy takich zawiadomień rocznie. W związku z tym powstaje konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia.

Szkolenie jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę oraz możliwości uporządkowania kwestii dotyczących prawidłowej i bieżącej obsługi postępowań wyjaśniających dziedziczenie przez gminy majątku.

Korzyści:

uzyskanie podpowiedzi i wyjaśnień co należy zrobić w sytuacji, gdy gmina odziedziczy majątek po zmarłej osobie. Wskazanie jak należy przeprowadzić rejestrację wpływających zawiadomień oraz w jaki sposób wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę, ustalania majątku spadkowego (aktywów i pasywów), występowania o sporządzenie spisu inwentarza spadku, weryfikacji i negocjacji ewentualnej spłaty długów spadkowych, właściwego księgowania masy spadkowej w księgach rachunkowych gminy.

Program:

 1.  Dziedziczenie ustawowe przez gminy
 • dziedziczenie ogólnie
 • przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku
 1. Sporządzenie spisu inwentarza spadku
 • cel sporządzenia spisu inwentarza
 • przygotowanie wniosku o spis inwentarza
 • poszukiwania masy spadkowej
 1. Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej
 • prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi
 • wyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia
 • księgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza
 • przeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych
 1. Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego
 • rejestrowanie wpływających zawiadomień
 • weryfikacja zawiadomień celem ustalenia potencjalnego dziedziczenia przez gminę
 • występowanie do sądów z wnioskami o stwierdzenie nabycia spadku
 1. Kontrola zarządcza wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy
 • uwzględnienie spraw spadkowych w procedurach kontroli zarządczej
 • definiowanie ryzyka w obszarze spraw spadkowych
 • okresowa kontrola prowadzonych postępowań
 1. Długi spadkowe
 • ocena konieczności spłaty długów spadkowych
 • kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych
 • prowadzenie negocjacji dot. spłaty długów spadkowych
 • wyliczanie proporcjonalnych kwot należnych wierzycielom spadkowym
 1. Dodatkowe informacje o dziedziczeniu
 • spadkobiercy ustawowi i testamentowi
 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
 1. Dyskusja.

Prowadzący: Wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmujący kierownicze stanowisko w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

Cena: 385 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 13 marca 2020r.
Cena po 13 marca to 405 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 marca 2020r.

Opiekun szkolenia:  Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego