GOSPODARKA KASOWA I GOSPODARKA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W URZĘDACH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH JST. Zasady postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji budzącej podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Data szkolenia
2020-03-30
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 16.03 wynosi 355 PLN
Po 16.03 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 30.03.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, kierownicy, główni księgowi, pracownicy komórek finansowych oraz pracownicy merytoryczni, sekretarze, intendenci, kierownicy gospodarczy, kasjerzy jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarki kasowej, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania w urzędach i jednostkach organizacyjnych jst. Przedstawienie procedur i zasad postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji, budzącej podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu zapobiegania takim sytuacjom.

Korzyści:

wskazanie:

 • kto może dokonywać płatności podatków w formie gotówkowej?
 • jak prawidłowo przyjmować i przekazywać obowiązki na stanowisku kasowym?
 • jak zapobiegać nieprawidłowościom?
 • jakie powtarzające się „drobne” błędy kasjera mogą doprowadzić do poważnych nieprawidłowości?
 • co to są druki ścisłego zarachowania? Jakie są rodzaje druków?
 • czy istnieje normatywna definicja druków ścisłego zarachowania?
 • instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania – co powinna regulować?
 • jak weryfikować stany bieżące druków?
 • czy osobą odpowiedzialną za ewidencję i rozliczenie druków ścisłego zarachowania może/powinien być kasjer?
 • czy można zniszczyć druki niewykorzystane, których np. zakupiono za dużo i są już nieprzydatne?

Uczestnicy otrzymają w materiałach wzory instrukcji dotyczące gospodarki kasowej, gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy. Ponadto do materiałów szkoleniowych dołączone zostaną przydatne wzory m.in. protokół kontroli kasy, oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej, przyjęcia i przekazania policji fałszywego banknotu i inne.

Program:

 1. Omówienie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie gospodarki kasowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ustawa o finansach publicznych
 • ustawa o rachunkowości
 • przepisy w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
 • ordynacji podatkowej
 1. Obowiązki i odpowiedzialność kasjera za zgodne z przepisami prowadzenie kasy w jednostce
 • kto może być kasjerem?
 • jakie wymogi formalne można stawiać pracownikowi zatrudnianemu na stanowisko kasjera?
 • czy należy wymagać od kasjera np. umiejętności rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych?
 • odpowiedzialność materialna kasjera – sporządzanie dokumentów dotyczących powierzenia odpowiedzialności materialnej
 1. Obowiązki i odpowiedzialność kasjera lub/i osoby nadzorującej jego pracę za przestrzeganie wymogów wynikających z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 1. Kontrola i nadzór nad prowadzeniem kasy
 • bieżące czynności kontrolne
 • kto i jak często powinien kontrolować kasę?
 • odpowiedzialność za nadzór i kontrolę głównego księgowego i kierownika jednostki
 • dokumentowanie kontroli kasy
 • adnotacje, protokoły
 1. Regulacje wewnętrzne w zakresie gospodarki kasowej
 • instrukcja gospodarki kasowej
 • jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?
 • wzory druków i dokumentów stosowanych przy przyjmowaniu i wypłacaniu gotówki do i z kasy
 • wzory dokumentów o powierzeniu odpowiedzialności materialnej
 1. Omówienie wybranych zagadnień związanych z przyjmowaniem wpłat do kasy i dokonywaniem wypłat
 • przyjmowanie wpłat należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych
 • jak prawidłowo sporządzić dokument wpłaty?
 • formalne wymogi, które spełnić powinno pokwitowanie wpłaty. Na podstawie jakich dokumentów dokonywane są zwroty nadpłat w kasie?
 • wypłaty i rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom
 • pogotowie kasowe
 1. Postępowanie w przypadku przyjęcia do kasy fałszywego znaku pieniężnego
 • zgłoszenie incydentu przełożonemu
 • zgłoszenie i przekazanie fałszywego znaku pieniężnego policji
 • sporządzenie odpowiednich dokumentów
 • czy i jak często kasjerzy powinni być szkoleni w zakresie rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych?
 1. Postępowanie w przypadku wystąpienia niedoborów lub nadwyżek i sposoby zapobiegania takim zjawiskom
 2. Inwentaryzacja kasy
 • rozliczenie ewentualnych różnic
 • protokół inwentaryzacji
 1. Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w gospodarce kasowej, z uwzględnieniem zarzutów stawianych w tym zakresie przez organy kontroli
 2. Pomieszczenie kasy
 • gdzie powinno być zlokalizowane?
 • jakie powinno spełniać normy bezpieczeństwa?
 • jakie są limity przechowywania gotówki w kasie?
 • dostęp do pomieszczenia innych osób niż kasjer
 1. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
 2. Ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania
 • na podstawie jakich dokumentów zaewidencjonować druki ścisłego zarachowania?
 • w oparciu o jakie dokumenty rozliczyć wykorzystane druki ścisłego zarachowania?
 • przyjęcie odpowiedzialności za gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania
 • inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania
 1. Postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży druków ścisłego zarachowania
 2. Likwidacja/ niszczenie wykorzystanych lub niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania
 • jaki jest okres przechowywania wykorzystanych druków ścisłego zarachowania?
 • kto powinien typować druki ścisłego zarachowania do likwidacji?
 • jak bezpiecznie dokonać fizycznej likwidacji druków ścisłego zarachowania?
 1. Dyskusja, pytania indywidualne konsultacje.

 

Prowadzący: Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 16 marca 2020r.
Cena po 16 marca to 375 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 marca 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego