ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2019 ROK WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM INFORMACJI DODATKOWEJ

Data szkolenia
2020-02-18
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.01 wynosi 355 PLN
Po 30.01 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 18.02.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, kierownicy i pracownicy wydziałów finansowo-księgowych w jst i jednostkach podległych.

Cel szkolenia:

przygotowanie do sprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok, przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz rocznych sprawozdań budżetowych.

Korzyści:

Podczas szkolenia zostanie kompleksowo omówiona problematyk zamknięcia roku i sporządzenia informacji dodatkowej przez jst i jednostki podległe. Analizie zostaną poddane zasady dotyczące prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok wraz ze sporządzeniem informacji dodatkowej. Omówienie problematyki uzgodnień sald kont, odpisów aktualizujących należności, zweryfikowanie ,,wstępnego” bilansu. Sporządzenie ostatecznej wersji sprawozdania finansowego jednostki, w tym zasad sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej – uzyskanie wiedzy jak należy prawidłowo dokonać grupowania operacji ujętych w ewidencji syntetycznej i analitycznej w sprawozdaniach.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę w celu należytego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz sporządzenia informacji dodatkowej Możliwość konsultacji kwestii problemowych w zakresie programu szkolenia. Uzyskanie obszernych materiałów szkoleniowych.

Program:

 1. Wyprowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej – zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, stosowanie uproszczeń dopuszczonych ustawą o rachunkowości, zweryfikowanie stosowanych rozwiązań do obowiązujących przepisów
 2. Ujęcie wszystkich operacji związanych z kosztami i przychodami jednostki w księgach rachunkowych 2019 roku; ostateczny termin ujęcia w księgach rachunkowych roku 2019 operacji, które zostaną ujęte w dowodach otrzymanych w 2020 roku; regulacje wewnętrzne w tym zakresie
 3. Uzgodnienie ewidencji syntetycznej z analityczną; zasady dokonywania i sposób udokumentowania
 4. Uzgodnienie sald kont środków pieniężnych
 5. Uzgodnienie sald kont rozrachunkowych, naliczenie odsetek od nieterminowych płatności należności i zobowiązań; ustalenie zaległości i nadpłat
 6. Odpisanie należności nieściągalnych, przedawnionych – podstawa prawna, zasady i tryb dokonywania i dokumentowania
 7. Dokonanie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów- możliwość odstąpienia od tego obowiązku; rozliczenia międzyokresowe w sprawozdaniu finansowym
 8. Wycena aktywów i pasywów; amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; odpisy aktualizujące należności – zasady i tryb oraz dokumentowanie
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki – podstawa prawna, uproszczenia dopuszczone ustawą, zasady przeprowadzania i rozliczania oraz dokumentowania przebiegu i wyników inwentaryzacji
 10. Sporządzenie zestawienia obrotów dzienników częściowych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych
 11. Zweryfikowanie ,,wstępnego” bilansu
 12. Ustalenie wyniku finansowego jednostki; przeksięgowanie sald kont wynikowych
 13. Sporządzenie ostatecznej wersji sprawozdania finansowego  jednostki, w tym jednostki samorządu terytorialnego; zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej – zasady grupowania operacji ujętych w ewidencji syntetycznej
  i analitycznej w poszczególnych sprawozdaniach – zakres regulacji wewnętrznych w tym zakresie
 14. Informacja dodatkowa – jak się przygotować do jej sporządzenia; informacja dodatkowa a konieczność ujednolicenia zasad rachunkowości w jednostkach podległych
 15. Sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań budżetowych – zasady, terminy, odpowiedzialność
 16. Powiązanie sprawozdań budżetowych ze sprawozdaniem finansowym
 17. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych – terminy wg „nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości, zasady
 18. Wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg rachunkowych następnego roku

Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Prowadzący: Praktyk, wieloletni naczelnik Wydziału Kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i środków pomocowych UE, ekspert w zakresie proponowanego tematu, konsultant w zakresie finansów publicznych instytucji kultury. Wykładowca wielu ośrodków szkoleniowych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2020r.
Cena po 30 stycznia to 375 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 lutego 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego