KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Data szkolenia
2020-02-18
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 4.02 wynosi 355 PLN
Po 4.02 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 18.02.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cel szkolenia:

wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówienie sposobu postepowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez jst.

Korzyści:

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę?
  • Kto może przeprowadzać kontrole?
  • Jak przeprowadzić kontrolę w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
  • Jakie dokumenty można kontrolować?
  • Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?
  • Kiedy należy zwrócić dotację udzieloną przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
  • Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?

Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

Program:

I. Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1.Czy każde zadanie należy skontrolować?

2.Formy kontroli - kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania

3.Terminy przeprowadzenia kontroli. Kontrola a sprawdzenie sprawozdania

4.Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

5.Dokumenty dotyczące kontroli

6.Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji?

7.Kontrola finansowa:

  • prowadzenie wyodrębnionej księgowości,
  • opis faktur
  • dokumentowanie wydatków

8.Protokół i zalecenie pokontrolne

9.Kontrola a rozliczenie zadania

II. Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                    1.Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy

                    2.Postępowanie o zwrot dotacji

                    3.Przykłady decyzji

                    4.Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty

      III. Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                  oraz nowych przepisów wykonawczych.

 

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi. Ekspert Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządu
z Organizacjami Pozarządowymi.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 4 lutego 2020r.
Cena po 4 lutego to 375 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 lutego 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego