ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2019 ROK W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ. Informacja dodatkowa – jak ją prawidłowo sporządzić?

Data szkolenia
2020-01-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 8.01 wynosi 345 PLN
Po 8.01 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 16.01.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

główni księgowi ośrodków pomocy społecznej, pracownicy jednostek obsługujących prowadzący księgi rachunkowe oraz wykonujący obowiązki w zakresie rachunkowości jednostki.

Cel szkolenia:

przygotowanie do sprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok, przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów, sporządzenie sprawozdania finansowego oraz rocznych sprawozdań budżetowych w ośrodkach pomocy społecznej. Wskazanie jak prawidłowo sporządzić informację dodatkową.

Korzyści:

analizie zostaną poddane zasady dotyczące prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok wraz ze sporządzeniem informacji dodatkowej w OPS-ach. Omówienie problematyki uzgodnień sald kont, odpisów aktualizujących należności. Zweryfikowanie ,,wstępnego” bilansu. Wskazanie zasad sporządzenia ostatecznej wersji sprawozdania finansowego jednostki, w tym zasad sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej – uzyskanie wiedzy jak należy prawidłowo dokonać grupowania operacji ujętych w ewidencji syntetycznej i analitycznej w sprawozdaniach.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę w celu należytego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz sporządzenia informacji dodatkowej w OPS-ach. Możliwość konsultacji kwestii problemowych w zakresie programu szkolenia. Uzyskanie obszernych materiałów szkoleniowych.

Program:

1.Wyprowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej

·zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

·stosowanie uproszczeń dopuszczonych ustawą o rachunkowości

·zweryfikowanie stosowanych rozwiązań do obowiązujących przepisów

2.Ujęcie wszystkich operacji związanych z kosztami i przychodami jednostki w księgach rachunkowych 2019 roku, w tym zwłaszcza należności

·ujęcie faktur dotyczących 2019 roku

·otrzymanych w roku 2020

·regulacje wewnętrzne w tym zakresie

3.Uzgodnienie ewidencji syntetycznej z  analityczną. Zasady dokonywania i sposób udokumentowania

4.Uzgodnienie sald kont środków pieniężnych. Zasady odprowadzania do budżetu gminy zrealizowanych dochodów, środków niewykorzystanych na wydatki

5.Uzgodnienie sald kont rozrachunkowych z dłużnikami alimentacyjnymi, osobami, które nienależnie pobrały świadczenia, osobami, którym przyznano pomoc

·naliczenie odsetek od nieterminowych płatności należności i zobowiązań

·ustalenie zaległości i nadpłat

·rozliczenie nadpłat

6.Odpisanie należności nieściągalnych, przedawnionych. Podjęcie decyzji co do ewentualnego umorzenia należności

·podstawa prawna

·zasady oraz  tryb dokonywania i dokumentowania

7.Wycena aktywów i pasywów

·amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

·odpisy aktualizujące należności – zasady i tryb oraz dokumentowanie

·przepisy wewnętrzne w tym zakresie

8.Przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

·podstawa prawna

·uproszczenia dopuszczone ustawą

·zasady przeprowadzania i rozliczania oraz dokumentowania przebiegu i wyników inwentaryzacji

·zasady przeprowadzania inwentaryzacji rozrachunków z osobami korzystającymi z pomocy społecznej, dłużnikami alimentacyjnymi, osobami, które nienależnie pobrały świadczenia pomocy społecznej

9.Ujęcie w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym wzajemnych rozliczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy

10.Sporządzenie zestawienia obrotów dzienników częściowych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych

11.Zweryfikowanie ,,wstępnego” bilansu

12.Ustalenie wyniku finansowego  jednostki

 13.Sporządzenie ostatecznej wersji sprawozdania finansowego  jednostki

·zasady sporządzania bilansu

·rachunku zysków i strat

·zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej. Zasady grupowania operacji ujętych w ewidencji syntetycznej i analitycznej w poszczególnych sprawozdaniach – zakres regulacji wewnętrznych w tym zakresie

14.Informacja dodatkowa – jak się przygotować do jej sporządzenia?

·informacja dodatkowa a konieczność ujednolicenia przez wójta  zasad rachunkowości w jednostkach podległych

15. Sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań budżetowych

·zasady

·terminy

·odpowiedzialność

16.Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych (po przyjęciu bilansu) – według  nowych przepisów rozporządzenia w/s rachunkowości

17.Wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg rachunkowych następnego roku

18.Odpowiedzi na zapytania, konsultacje indywidualne.

 

Prowadzący: Praktyk, wieloletni naczelnik Wydziału Kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i środków pomocowych UE, ekspert w zakresie proponowanego tematu, konsultant w zakresie finansów publicznych instytucji kultury. Wykładowca wielu ośrodków szkoleniowych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

 Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 8 stycznia 2020r. Cena po 8 stycznia to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 stycznia 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego