DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE („TRZYNASTKI”) W JEDNOSTKACH SFERY BUDŻETOWEJ. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy

Data szkolenia
2020-01-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.01 wynosi 365 PLN
Po 2.01 cena szkolenia wynosi 385 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 16.01.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, pracownicy działów kadr i płac, główni księgowi w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych, w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów Prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych „trzynastek” ze stosunku pracy w oparciu m.in. o studium przypadków. Omówienie problematyki wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.

Korzyści:

zdobycie wiedzy i utrwalenie wiadomości z zakresu stosowania przepisów dotyczących świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy w świetle aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego oraz interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 • uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce - w szczególności „trzynastek” (interpretacje własne, orzecznictwo + studium przypadków (rozwiązywanie kazusów)
 • zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP)
 • wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych  jednostkach samorządowych
 • możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie  zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

 

Program:

 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej („trzynastki”) i inne gratyfikacje roczne (np. w instytucjach kultury)
 1. Przesłanki nabycia, wysokość świadczenia, terminy wypłaty, składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek”
 2. Pracownicy uprawnieni do  otrzymania ,, trzynastki ”
 3. Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”
 4. Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”
 5. Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”
 6. Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”
 1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
 1. Pojęcie i składniki  wynagrodzenia za pracę
 2. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 3. Inne obligatoryjne świadczenia:
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • odprawa emerytalno - rentowa,
 • odprawa pośmiertna
 1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne
 3. Premie
 • uznaniowa
 • regulaminowa
 • nagrody pieniężne
 1. Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
 2. Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego
 3. Kształtowanie systemów wynagrodzeń
 • regulaminy wynagradzania (w tym w jednostkach samorządu terytorialnego)
 1. Nienależne świadczenie
 • dochodzenie roszczeń przez pracodawcę
 • zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia (np. błąd w naliczeniu)
 1. Należności pieniężne z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 1. Sesja pytań uczestników szkolenia.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje.

Cena: 365 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2020r. Cena po 2 stycznia to 385 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 stycznia 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego