OZE a VAT: OPODATKOWANIE I KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT W PROJEKTACH

Data szkolenia
2020-01-15
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.01 wynosi 375 PLN
Po 2.01 cena szkolenia wynosi 395 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa-15.01.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, główni księgowi, dyrektorzy ds. finansów, pracownicy wydziałów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, prawnicy wewnętrzni jednostek, osoby odpowiedzialne za dotacje i projekty inwestycyjne, zwłaszcza finansowane z UE.

Cel szkolenia:

opodatkowanie dotacji zawsze było zagadnieniem problematycznym. Podmioty z sektora finansów publicznych często zadają sobie pytanie: czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę?

Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje zakładające określone wpłaty własne mieszkańców, np. dotacje z regionalnego programu operacyjnego (dalej: RPO) na odnawialne źródła energii (OZE), dofinansowanie wymiany kotłów, zakup kolektorów słonecznych, dofinansowanie wyjazdu przedsiębiorców na targi itp. Nie jest jasne, czy w niektórych przypadkach nie będzie konieczne zastosowanie odwrotnego obciążenia VAT.

Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji – zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych, jak i braku finansowania dla całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT).

Dodatkowym problemem jest ogromna zmienność stanowisk organów podatkowych, które dotychczas dość liberalnie podchodziły do opodatkowania takich dofinansowań, obecnie jednak zmieniły stanowisko. W konsekwencji jednostki nie mogą liczyć na pewność prawa w tym zakresie.

Pojawia się też problem zmiany stanowiska organów podatkowych co do odliczania VAT związanego z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Wątpliwości rozpoczęły się od wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2017r., który wywołał bardzo wiele kontrowersji wśród samorządów. Organ i Sąd uznały, że skoro gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną zarówno w celu odprowadzenia ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych, jak i własnych jednostek organizacyjnych - to od dnia 1 stycznia 2016 r. wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków nie będą dotyczyły wyłącznie działalności opodatkowanej, lecz również innej działalności wykonywanej poza podatkiem VAT i mogą być odliczane jedynie prewspółczynnikiem. Obserwujemy zatem obecnie powrót do argumentacji sprzed kilku lat i znowu jest kwestionowane prawo samorządów do odliczania VAT z tytułu inwestycji. Należy bowiem jasno stwierdzić, iż ograniczenie odliczenia do wysokości prewspółczynnika VAT dla wielu gmin równe jest de facto odmową prawa do odliczenia podatku naliczonego (gdyż ten wynosi w praktyce 1-10 %).

Korzyści:

ugruntowanie wiedzy z zakresu znajomości przepisów dotyczących opodatkowania VAT-em dotacji, jak również zmian praktyki ich stosowania. Poznanie przełomowych orzeczeń oraz aktualnych regulacji prawnych dotyczących opodatkowania VAT-em dotacji w szczególności na OZE, wymianę pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń itp. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wypełnienia wniosków o dotację w zakresie kwalifikowalności VAT.

Program:

1.VAT w dotacjach – uwagi ogólne

·dwa aspekty opodatkowania dotacji

·pojęcie VAT kwalifikowanego

·kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu?

·jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji?

·kiedy przysługuje odliczenie?

·przepisy i przykłady z praktyki

2.Opodatkowanie dotacji – zmiana stanowiska MF

·dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO

·najnowsze interpretacje KIS

·orzecznictwo sądów administracyjnych min. WSA w Rzeszowie i WSA w Lublinie

·praktyczne rozliczenie dotacji na przykładach

3.Split payment i odwrotne obciążenie w usługach budowlanych

·istota odwrotnego obciążenia

·kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji?

·odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?

·wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

·obowiązkowe split payment w 2019r., obowiązki nabywcy, dostawcy i sankcje

·regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT

o czym pamiętać podczas zamówień publicznych?

4.VAT kwalifikowany

·orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.

·praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność

·sankcje podatkowe

·stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo

5.Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji

·orzecznictwo - w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST

·inwestycje wodno- kanalizacyjne – obecne stanowiska

·orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji

·odliczanie VAT od targowiska, cmentarza, przystanków itp.

·zmiana przeznaczenia – zapadłe i planowane orzecznictwo

6.Kiedy projekt dotyczy VAT?

·działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej

·orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności

7.Dyskusja.

 

Prowadzący: Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w kancelarii, zajmując się doradztwem podatkowym, autorka licznych publikacji prasowych nt. prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorka komentarza do ustawy o kontroli skarbowej. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu UE. Doświadczony szkoleniowiec.

Cena: 375 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2020r. Cena po 2 stycznia to 395 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 stycznia 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego