SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW

Data szkolenia
2019-10-15
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 17.09 wynosi 345 PLN
Po 17.09 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 15.10.2019r. 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze jst, pracownicy samorządowi, radcowie prawni, przewodniczący rad i radni, pracownicy biur rad, wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z problematyką skarg, wniosków i petycji w nowej kadencji 2018-2023. Omówienie nowych uregulowań prawnych w kadencji jst 2018-2023 dotyczących komisji skarg, wniosków i petycji. Wskazanie zasad funkcjonowania, składu komisji oraz uregulowań statutowych w jednostce.

Korzyści:

skonsultowanie kwestii prawnych i praktycznych dotyczących problematyki petycji, skarg i wniosków, kompetencji rady i nowej komisji skarg, wniosków i petycji. Uzyskanie odpowiedzi jak skutecznie przeprowadzić procedurę załatwienia petycji, w tym petycji wielokrotnej, w jaki sposób rozpatrzeć wniosek i skargę, jak należy przeprowadzić nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków. Otrzymanie praktycznych przykładów pism i wzorów dokumentów.

Program:

1. Charakterystyka postępowania uproszczonego w sprawach skarg, wniosków i petycji

 • prawo do składania skarg i wniosków
 • podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków
 • przedmiot skargi a przedmiot wniosku
 • problematyka aktów administracyjnych a postępowanie skargowo – wnioskowe
 • środki prawne

2. Wymogi formalne wobec skarg i wniosków

 • sposoby wnoszenia skarg i wniosków
 • skargi wnoszone drogą mailową

3. Właściwość organów

 • określanie organów właściwych do rozpatrywania skarg i wniosków
 • kompetencje komisji skarg, wniosków i petycji
 • przekazywanie skarg i wniosków według właściwości
 • skarga na organ a skarga na pracownika organu

4. Załatwianie skarg i wniosków: rola komisji skarg i wniosków

 • terminy załatwiania skarg i wniosków
 • bezzasadność skargi
 • ponowne załatwianie skargi w tej samej sprawie
 • postępowanie wyjaśniające
 • skarga w sprawie indywidualnej, w której dotychczas nie wszczęto postępowania administracyjnego
 • zażalenie (skarga) strony na podstawie art. 37 Kpa na niezałatwienie przez organ sprawy administracyjnej w terminie określonym w art. 35 Kpa
 • skarga wniesiona w toku postępowania administracyjnego
 • skarga wniesiona po zakończeniu postępowania administracyjnego
 • zmiana skargi na odwołanie od decyzji
 • zmiana skargi na wniosek o wznowienie postępowania

5. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku

 • treść zawiadomienia
 • zawiadomienie w przypadku  wielokrotnych skarg w tej samej sprawie
 • elementy zawiadomienia
 • zawiadomienie doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6. Środki zaskarżenia w stosunku do rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu skargowym i wnioskowym

7. Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie skarg i wniosków

8. Podstawy prawne petycji

 • definicja petycji
 • zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego związane z wprowadzeniem ustawy o petycjach

9. Zakres podmiotowy ustawy o petycjach

 • podmioty uprawnione do wnoszenia petycji
 • w jakim interesie może zostać złożona petycja?

10. Zakres przedmiotowy ustawy

11. Sposób wniesienia petycji

12. Wymogi formalne petycji

 • elementy obligatoryjne pisma
 • elementy fakultatywne pisma
 • rozróżnienie elementów obligatoryjnych i fakultatywnych w zależności od sposobu wniesienia pisma

13. Składanie petycji w imieniu podmiotu trzeciego

 • elementy dodatkowe petycji
 • sposób wyrażenia zgody przez podmiot na złożenie w jego imieniu pisma
 • weryfikacja zgody przez organ, do którego wnoszone jest pismo

14. Błędne oznaczenie organu, do którego wnoszona jest petycja

15. Konsekwencje braku spełnienia wymogów formalnych i możliwość konwalidacji czynności

16. Terminy rozpatrzenia petycji

17. Przesłanki rozpatrzenia wielu petycji pochodzących od jednego podmiotu

18. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy

19. Praktyczne problemy i zagadnienia.

 

Prowadzący: Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa administracyjnego dla jst.

 

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 17 września 2019r. Cena po 17 września to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 października 2019r.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:  Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego