DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRAKTYCE JST A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE RODO

Data szkolenia
2019-10-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 1.10 wynosi 345 PLN
Po 1.10 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa - 16.10.2019r. 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kadra zarządzająca i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej w jednostkach, inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach oraz inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

Cel szkolenia:

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zagadnień dostępu do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych RODO, zapraszamy na w szkolenie, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z tego zakresu.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej. Poszerzenie wiadomości z zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Korzyści:

nabycie umiejętności pomocnych w skutecznej kwalifikacji informacji znajdujących się w posiadaniu pracowników jst. Omówienie zasad pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej a także zasad funkcjonowania BIP-u, jako narzędzia powszechnego propagowania informacji publicznej. Przyswojenie wiedzy z zakresu relacji między udostępnianiem i odmową udostępniania informacji publicznych a ochroną danych osobowych wynikających z RODO Uzyskanie pewności i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej. Możliwość konsultacji z trenerem przedmiotowych dokumentów.

Program:

1. Czym jest informacja publiczna? Przykłady w orzecznictwie. Podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji i podmioty obowiązane do jej udostępnienia

2. Informacja prosta a przetworzona. Analiza różnic na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych

3. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Prawo do prywatności a ustawa o ochronie danych osobowych na tle najnowszego orzecznictwa

4. Procedura udostępniania informacji publicznej. Analiza możliwych scenariuszy w przypadku złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej. Stosowanie przepisów KPA. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej

5. Formy udostępniania informacji publicznej (BIP, repozytorium, miejsca ogólnie dostępne)

6. Opłata za dostęp do informacji publicznej na tle orzecznictwa. Jak w praktyce ustalać koszty udostępniania informacji publicznej? Czy opłata podlega egzekucji administracyjnej?

7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Decyzja administracyjna

8. Umorzenie postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej. Decyzja administracyjna. Zmiany w KPA – nowe elementy decyzji

9. Orzecznictwo sądowe w zakresie informacji publicznej

10. Jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP?

11. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia

12. Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO

13. Konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji

14. Obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej

15. Uprawnienia podmiotów na gruncie RODO, składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej

16. Pytania i odpowiedzi.

 

Prowadzący: Radca prawny z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczony konsultant, trener, ekspert prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autor komentarzy i opinii prawnych. Koordynator zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 1 października 2019r. Cena po 1 października to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 października 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego