REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI PRAWNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Data szkolenia
2019-10-11
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.09 wynosi 345 PLN
Po 27.09 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta zgłoszeniowa - 11.10.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, osoby reprezentujące organy prowadzące, radni komisji oświatowych, pracownicy samorządowi odpowiedzialni w jst i jednostkach organizacyjnych za zadania związane z oświatą, dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek systemu oświaty, wszyscy zainteresowani tematem.

Cel szkolenia:

wprowadzone 1 września 2019 roku zmiany w Karcie Nauczyciela wymuszają konieczność nowelizacji Uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli podejmowanych przez organy stanowiące JST. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie kwestii proceduralnych w zakresie uchwalania nowego regulaminu wynagradzania, jak również zapisów wynikających z KN dotyczących w szczególności dodatków, które powinny się w nim znaleźć.

Korzyści:

kompleksowe przedstawienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w nowo uchwalanych regulaminach wynagradzania nauczycieli, w tym m.in.: wysokości i zasad przyznawania dodatku dla nauczycieli stażystów, dodatku za wychowawstwo, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, skrócenia ścieżki awansu zawodowego. Szczegółowe omówienie warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. Omówienie uchybień wskazanych w rozstrzygnięciach nadzoru prawnego urzędów wojewódzkich w podjętych uchwałach dotyczących regulaminów wynagradzania. Możliwość konsultacji kwestii problematycznych z ekspertem- praktykiem, w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości w pracy szkół i organów prowadzących.

Program:

 1. Konieczność aktualizacji regulaminów wynagradzania nauczycieli w związku ze  zmianami ustaw i rozporządzeń
 2. Terminowość procedowania nad wdrożeniem przedmiotowej Uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wyrównywanie obligatoryjnych dodatków z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku
 3. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za staż pracy z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, za wychowawstwo i innych
 4. Możliwość i zasady przyznawania dodatków regulowanych nauczycielom zatrudnionym w kilku szkołach
 5. Wysokość dodatków regulowanych a m.in. umowa na czas określony, stan nieczynny nauczyciela, długotrwała nieobecność w pracy, urlop dla poratowania zdrowia, itp.
 6. Podstawa przyznania dodatku motywacyjnego: warunki przyznania dodatku motywacyjnego, kryteria podstawą przyznania dodatku, okres obowiązywania dodatku, efektywność- ocena wartościująca zadań kryterialnych
 7. Wysokość i zasady przyznawania dodatku funkcyjnego a jakość pracy osób uprawnionych do pobierania ww. dodatku
 8. Zbieżność kilku dodatków regulowanych – określenie zasad przyznawania bądź odmowy przyznania kilku dodatków regulowanych nauczycielom i osobom sprawującym funkcję kierowniczą
 9. Wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatków za warunki pracy- zgodność z organizacją pracy szkoły i przydziałem zadań nauczycielom (różnica w analizie warunków trudnych i uciążliwych)
 10. Zawieszenie przyznanych dodatków regulowanych nauczycielom – zasady, tryb, termin
 11. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, a nauczyciele tzw. „kodeksowi” w szkołach
 12. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw
 13. Analiza rozstrzygnięć wojewodów stwierdzających nieważność podjętych uchwał dotyczących regulaminów wynagradzania
 14. Dyskusja.

 

Prowadzący:

Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu oświatą w jednostce samorządu terytorialnego (Doradca Prezydenta ds. Edukacji, p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji) oraz nadzorze nad zadaniami oświatowymi (Śląskie Kuratorium Oświaty). Współautor i realizator Programów Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanych przez ORE.

 

Cena: 345 +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 27 września 2019r. Cena po 27 września to 365 zł.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 października 2019r.

 

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego