INSTYTUCJE KULTURY – OCENA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ JEDNOSTKI PRZEZ AUDYTORA ZEWNĘTRZNEGO

Data szkolenia
2019-10-11
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.09 wynosi 345 PLN
Po 27.09 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta zgłoszeniowa - 11.10.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy wydziałów kultury, kierownicy instytucji kultury, a także pracownicy jednostek kultury odpowiedzialni za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej, główni księgowi jednostek kultury, audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach kultury i jednostkach samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej i realizacji zadań, wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Cel szkolenia:

przekazanie informacji dotyczącej sposobu oceny działalności jednostki przez audytora zewnętrznego. W trakcie zajęć zostanie przedstawiony sposób oceny instytucji kultury pod kątem działalności merytorycznej oraz finansowej w najważniejszych aspektach jej działalności. Ukazanie, w którym obszarze działalności mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być konsekwencje i na które aspekty w zarządzaniu jednostką warto zwrócić szczególną uwagę. Przedstawienie dobrych i złych przykładów z praktyki, wskazanie licznych problemów, z jakimi borykają się instytucje kultury oraz możliwych rozwiązań.

Korzyści:

udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na:

 • zapoznanie się ze sposobem oceny działalności instytucji kultury w zakresie merytorycznym i finansowym
 • poznanie, w jaki sposób powinno się realizować zadania i w jaki sposób je dokumentować, aby uzyskać pozytywną ocenę przez zewnętrznego audytora
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się w bieżącej pracy
 • porównanie umiejętności i sposobu prowadzenia zadań z przedstawionymi na zajęciach różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny
 • zapoznanie się ze sposobem organizacji, promocji i realizacji zadań w obszarze kultury na tle przykładów z innych jednostek.

Program:

 1. Różnorodność form organizacyjnych działalności kulturalnej
 2. Organizatorzy działalności kulturalnej. Czy jest różnica i jeśli tak, to jaka pomiędzy prywatnymi a publicznymi jednostkami kultury?
 3. Wybór audytora zewnętrznego do oceny działalności jednostki – sposób wyboru oraz sposób działania oraz prawa i obowiązki audytora
 4. Wstępna ocena systemów zarządzania i kontroli – przeprowadzenie testów
  • identyfikacja, analiza i ocena ryzyka
  • ocena regulacji i procedur wewnętrznych oraz ustanowionych mechanizmów kontrolnych
  • przeprowadzenie testów zgodności i wiarygodności
  • wynik oceny wstępnego przeglądu działalności instytucji
 5. Ocena wybranych aspektów organizacji i zarządzania personelem jednostki
  • podejście systemowe w zarządzaniu jednostką – realizacja zadań poprzez cele
  • ocena statutu i regulaminu organizacyjnego oraz realizacji zadań przez poszczególne grupy pracowników jednostki
  • czas pracy pracowników jednostki – sposób zarządzania personelem
  • wynagradzanie pracowników instytucji kultury - ocena działań zarządczych kierownictwa jednostki
  • umowy cywilnoprawne oraz regulacje w zakresie prawa autorskiego – analiza i ocena sposobu zawierania umów
 6. Ocena działalności merytorycznej – realizacja celów statutowych jednostki
 • cele, zadania (program), kierunek działań w kierunku rozwoju
 • program/kalendarz imprez kulturalnych - roczny plan pracy działalności merytorycznej
 • ocena planowania strategicznego - program rozwoju
 • ocena działań promocyjnych i informacyjnych jednostki
 • ocena realizacji imprez kulturalnych - zawartość merytoryczna, dokumentowanie działań, efekty działania i aspekty finansowe
 • ocena współpracy z kluczowymi partnerami instytucji i sponsoring
 1. Efektywność ekonomiczna i ocena gospodarki finansowej jednostki
  • analiza przychodów i kosztów-plan finansowy – ocena i analiza porównawcza
  • dotacja organizatora i sposób jej wykorzystania, dotacje celowe, jej wykorzystanie i rozliczenie oraz inne źródła zewnętrzne finansowanie działalności kulturalnej
  • inne przychody jednostki ich dokumentowanie oraz wydatkowanie
  • analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego i dane porównawcze
  • ocena stopnia pozyskania środków z funduszy i programów UE
 2. Gospodarowanie mieniem jednostki
  • mienie nieruchome i ruchome
  • najem i dzierżawa – prawidłowość zawierania umów
  • zbywanie środków trwałych
 3. Ocena prawidłowości prowadzenie działań zakupowych w instytucji
 4. Ocena sprawowania nadzoru nad instytucją kultury
  • podmioty zobowiązane do nadzoru nad działalnością instytucji kultury
  • czynności nadzorcze, ich rola oraz wykonywanie faktycznych działań
 5. Efektywność podejmowanych działań przez jednostkę – okiem audytora
  • analiza potrzeb rynku usług w zakresie kultury – metody uzyskiwania informacji
  • wybór przedsięwzięć do realizacji – upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna, rozrywka
  • ocena jakościowa podejmowanych przedsięwzięć. Jak mierzyć jakość?
  • stopień wykorzystania majątku jednostki .Co się opłaca i za jaką cenę?
  • mierzenie stopnia realizacji zadań – wybór mierników oceny
  • kontrola zarządcza- elementy systemu
  • dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności instytucji kultury
 6. Pytania uczestników – rozwiązywanie konkretnych problemów
 7. Podsumowanie.

 

Prowadzący:

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związana od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa, w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej, w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Cena: 345 +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 27 września 2019r. Cena po 27 września to 365 zł.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 października 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego