PRAKTYCZNE WARSZTATY W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

Data szkolenia
2019-09-17
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 3.09 wynosi 335 PLN
Po 3.09 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 17.09.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przede wszystkim pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Cel szkolenia:

nie podejmowanie działań zmierzających do egzekucji nienależnie wypłaconych świadczeń stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także może prowadzić do odpowiedzialności karnej z racji nie wypełniania określonych obowiązków w tym zakresie. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad prowadzenia postępowania egzekucyjnego w pomocy społecznej.

Korzyści:

wskazanie podstaw prawnych i zasad dotyczących postępowania egzekucyjnego. Uzyskanie praktycznych wskazówek. Przećwiczenie podczas praktycznych warsztatów prowadzenia postępowania egzekucyjnego, przedegzekucyjnego, sporządzania tytułów wykonawczych. Możliwość konsultacji kwestii prawnych i praktycznych z ekspertem.

Program:

 1. Źródła prawne i zasady postępowania egzekucyjnego
  • akty normatywne regulujące materię egzekucji administracyjnej
  • zakres stosowania egzekucji administracyjnej, przedmiot egzekucji
  • podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym (zobowiązany, wierzyciel, podmioty na prawach strony według Kpa, organ egzekucyjny)
  • przetwarzanie i ochrona danych osobowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulacja art. 36 ustawy a przepisy ustawy o ochronie danych osobowych)
 2. Postępowanie przedegzekucyjne
  • obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli wpłat dokonywanych przez zobowiązanych
  • nowe zasady podejmowania przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku
  • obowiązek wystawienia upomnienia i prawne konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetle nowych przepisów wykonawczych
  • tytuł wykonawczy
  • odpis tytułu wykonawczego
  • tzw. dalszy tytuł wykonawczy
  • postanowienie o utracie pierwotnego tytułu wykonawczego oraz obowiązek wierzyciela ponownego  wydanie tytułu wykonawczego
 3. Elementy składowe tytułu wykonawczego
  • obowiązek podawania numeru NIP  zobowiązanego
  • treść podlegającego egzekucji obowiązku
  • podstawa prawna egzekwowanego obowiązku i potwierdzenie jego wymagalności
  • określenie terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek
  • wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej
 4. Zmieniony tytuł wykonawczy
 5. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym i obowiązek ich rozpatrzenia przez wierzyciela
 6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Prowadzący:

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, doświadczony wykładowca, prowadzi szkolenia z tematyki stosowania prawa w samorządzie, ochrony danych osobowych, pomocy społecznej. Ekspert Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej.

Cena: 305 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019r.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 3 września 2019r. Cena po 3 września to 355 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 września 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego