ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH. Ustalanie, pobór i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy z lipca 2019 roku

Data szkolenia
2019-09-17
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 3.09 wynosi 345 PLN
Po 3.09 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 17.09.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

 

Adresaci:

pracownicy urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno w sferze wymiaru, rachunkowości jak i windykacji tych należności.

Cel szkolenia:

na początku lipca 2019r. przyjęta została nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmieniona ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, w tym również w obszarze związanym z ustalaniem, poborem i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe propozycje ustawodawcy mają sprzyjać usprawnieniu poboru opłaty, popularnie nazywanej „śmieciową”. 

Celem szkolenie jest omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ukazanie propozycji praktycznego ich zastosowania w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych.

Korzyści ze szkolenia:

wskazanie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które mają uprościć egzekucję opłaty „śmieciowej”. Przedstawione zostaną zagadnienia związane ze stosowaniem wybranych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w toku spraw związanych z ustalaniem i poborem opłaty.

Uwaga! W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism dotyczące postępowania określającego należność w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism do organu egzekucyjnego oraz  decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się obsługą finansową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:

 1. Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –aspekty prawno-podatkowe należności
 2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • nowe wymogi formalne co do wzoru deklaracji
 • obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych
 • nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie)
 • konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia)
 • konsekwencje braku segregacji odpadów
 • wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • dopuszczenie możliwości składania odrębnych deklaracji dla budynków wielolokalowych
 • składanie deklaracji za okresy wsteczne, np. od 2015r. (na których drukach? starych czy aktualnie obowiązujących?)
 • pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 1. Zmiana danych w deklaracji
 • zmieniony termin składania nowych deklaracji
 • możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej zobowiązanie w przypadku śmierci mieszkańca
 • jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją?
 • czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd?
 • czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty?
 • nowa ranga zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek
 • zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego
 1. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji
 • wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze?
 • pełnomocnik w postępowaniu podatkowym
 1. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej?
 • kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej (np. decyzja wydana w 2014r.)?
 • jakie działania przerywają bieg przedawnienia?
 • co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?
 1. Wybrane zagadnienia związane z poborem opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej
 • odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności opłaty – do jakiej kwoty odsetek nie należy pobierać?
 • kto jest zobowiązany do naliczania odsetek – organ podatkowy czy podmiot  wpłacający opłatę po terminie płatności?
 • czy w przypadku nieterminowej płatności opłaty i konieczności zarachowania wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki należy każdorazowo wydawać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
 • zasady zaliczania wpłat i dokonywania przerachowań w przypadku wpłaty na zaległości
 • pierwszeństwo zaliczenia wpłaty na koszty upomnienia
 1. Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zakres decyzji o stwierdzeniu nadpłaty
 • zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia
 • zasady zwrotu nadpłaty w niewielkiej wysokości oraz dla osoby nie mającej obowiązku posiadania rachunku bankowego
 • czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty?
 • postępowanie z nadpłatami powstałymi w wyniku korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • w jakich formach następuje zwrot nadpłaty?
 • zasady oprocentowania nadpłat - kiedy zwrot nadpłaty będzie oprocentowany?
 1. Zasady dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • możliwość  dokonania płatności przez małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo – kiedy wpłatę można uznać za prawidłową?
 • możliwość płatności kartą
 • kto musi dokonywać płatności w formie przelewu z rachunku bankowego?
 • możliwość powierzenia obsługi kasowej podmiotowi zewnętrznemu
 1. Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek osoby fizycznej
 • umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • czy przesłanką umorzenia zaległości może być fakt zakłóceń w odbiorze odpadów komunalnych?
 • zasady wygaszania decyzji ratalnej i odroczenia terminu płatności w przypadku niedotrzymania terminu płatności ustalonych rat
 1. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • czy wystawiać upomnienia w przypadku braku wpłaty i w jakim terminie po upływie terminu płatności?
 • jakie są minimalne kwoty, na które upomnienie powinno być wystawione?
 • elementy niezbędne upomnienia wg przepisów rozporządzenia Ministra Finansów,
 • kiedy należy wystawić tytuł wykonawczy?
 • omówienie aktualnego wzoru tytułu wykonawczego i zasad jego wypełnienia w odniesieniu do  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • nowa podstawa wystawienia tytułu wykonawczego w oparciu o zawiadomienie,
 • czy po zawiadomieniu musi być doręczone upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego?
 • czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia?
 • zasady aktualizacji tytułów wykonawczych
 1. Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
 • czy wójt gminy może być nadal organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • możliwość zawarcia porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia przez wójta gminy egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pozytywne i negatywne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta gminy
 1. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Prowadzący:

Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorujący wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Prowadzi szkolenia z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. 

Cena: 315 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2019r.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 3 września 2019r. Cena po 3 września to 365 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 września 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego