KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ZMIAN SEKTOROWYCH DOTYCZĄCYCH RODO

Data szkolenia
2019-09-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.08 wynosi 365 PLN
Po 30.08 cena szkolenia wynosi 385 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 13.09.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kadra zarządzająca i pracownicy administracji publicznej, inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach oraz inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

Cel szkolenia:

przedstawienie jednej z najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego. Poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji z zakresu prowadzenia postępowania administracyjnego.

Korzyści:

omówienie Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami sektorowymi w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Analiza realizacji obowiązku informacyjnego odnośnie stron postępowania, pierwszej czynności organu w kontekście obowiązku z art. 13 i 14 RODO czy możliwości wglądu w akta sprawy. Wskazanie, w jaki sposób należy udostępniać akta sprawy, w szczególności przestrzegając regulacji prawnych związanych z RODO w kontekście udostępniania akt sprawy czy  dostępu do akt sprawy dla stron w kontekście udostępniania informacji publicznej. Omówienie najnowszego orzecznictwa sądów. Możliwość konsultacji z trenerem wszelkich kwestii z zakresu merytorycznego szkolenia.

Program:

 1. Funkcje postępowania administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów
 2. Prawa strony postępowania. Rola pełnomocników i przedstawicieli strony. Jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony?
 3. Kiedy pismo administracyjne jest prawidłowo doręczone? Doręczenia na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych
 4. Doręczenia między organami publicznymi na gruncie Kpa
 5. Terminy załatwiania spraw. Bezczynność i przewlekłość postępowania jakie rodzi skutki dla organu. Załatwianie spraw w terminie a instytucja ponaglenia (pouczenie w zawiadomieniu o nowym terminie załatwienia sprawy)
 6. Jak prawidłowo dokonać wszczęcia postępowania administracyjnego? Obowiązki organu
 7. Wszczęcie postępowania w trybie i na zasadach obowiązujących po nowelizacji Kpa
  • sposoby wszczęcia postępowania
  • instytucja odmowy wszczęcia postępowania
  • data i forma wszczęcia postępowania
  • pojęcie i wymogi formalne podania
  • pozostawienie podania bez rozpoznania
  • przekazanie podania według właściwości
 8. W jaki sposób udostępniać akta sprawy? Dostęp do akt sprawy dla stron a dostęp na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej. RODO a udostępnianie akt sprawy
 9. Dowody w postępowaniu administracyjnym. Jakie błędy popełniają organy w ramach postępowania dowodowego?
 10. Poświadczanie przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem
 11. Art. 79 a Kpa a wskazywanie przesłanek zależnych od strony, które nie zostały spełnione lub wykazane
 12. Decyzja - elementy struktury decyzji podstawowe i dodatkowe
 13. Prawidłowe konstruowanie decyzji
 14. Najczęstsze błędy przy sporządzaniu decyzji
 15. Jak uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji?
 16. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę a ostateczność i prawomocność decyzji i jej wykonalność
 17. Metryka sprawy administracyjnej
 18. Odwołania. Czy organ odwoławczy będzie musiał przeprowadzić postępowania wyjaśniające i rozstrzygać merytorycznie? Uchylanie decyzji do ponownego rozpatrzenia – czy coś się zmieni? Dokonywanie wykładni przepisów przez organy odwoławcze w decyzjach do ponownego rozpatrzenia
 19. Tryby nadzwyczajne, wznowienie, stwierdzenie nieważności, uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej
 20. Milczące załatwianie spraw. Postępowanie uproszczone
 21. Ugoda a mediacja
 22. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a Kpa
  • realizacja obowiązku informacyjnego w stosunku do stron postępowania
  • pierwsza czynność organu a obowiązek z art. 13 i 14 RODO
  • wezwania
  • zawiadomienie o przekazaniu sprawy
  • wgląd w akta sprawy
  • milczące załatwienie sprawy
  • skargi i wnioski
  • tryby nadzwyczajne
 23. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące procedury administracyjnej
 24. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Specjalista z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Cena: 335 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 13 sierpnia 2019r.

Cena: 365 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 sierpnia 2019r. Cena po 30 sierpnia to 385 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 września 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego