SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

Data szkolenia
2019-09-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.08 wynosi 365 PLN
Po 30.08 cena szkolenia wynosi 385 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 13.09.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

Cel szkolenia:

ugruntowanie wiedzy z zakresu sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych za III kwartał 2019r. w świetle obowiązujących przepisów. Przedstawienie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych, wraz z omówieniem poszczególnych wzorów sprawozdań.

Korzyści ze szkolenia:

uzyskanie pomocy w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań
i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń. Szkolenie pomoże prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom przygotowującym projekty sprawozdań. Możliwość konsultacji z ekspertem- praktykiem kwestii problemowych w celu rozwiązania wątpliwości i uniknięcia nieprawidłowości w bieżącej pracy jednostki.

Program:

 1.   ZASADY I TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ
 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
 • Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 • Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa
  w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 1. Pytania

 II. ZASADY I TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI Z OPERACJI FINANSOWYCH

 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa
   z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 1. Pytania.

Prowadzący:

Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

Cena: 335 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 13 sierpnia 2019r.

Cena: 365 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 sierpnia 2019r.
Cena po 30  sierpnia to 385 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia  6 września 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego