PRAWO PRACY W 2019 ROKU W PRAKTYCE. 2- dniowy KURS DLA PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ KADRAMI SAMORZĄDOWYMI

Data szkolenia
2019-08-20
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 6.08 wynosi 635 PLN
Po 6.08 cena szkolenia wynosi 655 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 20-21.08.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych.

Cel szkolenia:

2 -dniowy kurs dedykowany pracownikom zajmującym się kadrami w administracji publicznej pozwoli uzyskać Państwu gruntowną wiedzę dzięki analizie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy w jednostkach samorządowych w świetle aktualnych regulacji prawnych jak i praktyki stosowania przepisów. Nabycie umiejętności w zakresie optymalnego stosowania prawa pracy w jednostkach samorządowych.

Korzyści:

poznanie zmian przepisów dotyczących prawa pracy. Skupienie uwagi na najbardziej problematycznych aspektach stosowania przepisów Kodeksu pracy w praktyce. Zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi
w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych, ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości.

Kurs jest realizowany w oparciu o studium przypadków, ilustrujących najczęstsze problemy kadrowe. Ponadto, uczestnicy w ramach zajęć rozwiązują samodzielnie kazusy z zakresu prawa pracy. Materiały szkoleniowe zawierają wzory dokumentów przydatnych w bieżącej pracy pracownika kadr. Możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawane na drukach MEN!

Program:

I.       ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Istota stosunku pracy. Inne podstawy świadczenia pracy
 2. Źródła prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe, porozumienia, umowy)
 3. Podstawowe zasady prawa pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przeciwdziałanie lobbingowi
 4. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy. Nadzór państwowy i społeczny. Uprawnienia związków zawodowych i zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi
 5. Kontrola inspektora pracy PIP u pracodawcy
 • wymagania formalne przed rozpoczęciem kontroli przestrzegania prawa pracy, warunków pracy i legalności zatrudnienia
 • przebieg kontroli, uprawnienia inspektora PIP
 • protokół kontroli i notatka urzędowa – zakres uprawnień pracodawcy
 • środki prawne wydane po kontroli przez inspektora pracy, tryb odwoławczy
 • odpowiedzialność karno-wykroczeniowa pracodawcy i innych osób
 1. Postępowanie inspektora pracy w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy

II . NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

 1. Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
 2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
 3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
 4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
 5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
 6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego (aspekty praktyczne)
 7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 8. Czy powierzenie pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru?
 9. Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza
 10. Etapy naboru
 11. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
 12. Wymagania formalno-prawne ogłoszenia o naborze, z uwzględnieniem RODO
 13. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów
 14. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 15. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych
 16. Termin składania dokumentów w procedurze naboru
 17. Treść regulaminu naboru – znaczenie
 18. Status i skład komisji (stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór
 19. Metody i techniki naboru
 20. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
 21. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji
 22. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus)
 23. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji
 1. NAWIĄZANIE, ZMIANA I USTANIE STOSUNKU PRAC
 1. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
 2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
 3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny
 4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych
 5. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
 6. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
 7. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
 8. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
 9. Reorganizacja urzędu
 10. Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę
 11. Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasady wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym
 12. Powołanie, wybór
 13. Wygaśnięcie stosunku pracy – przypadki
 14. Świadectwo pracy
 1. WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
 1. Ustalanie składników wynagrodzenia i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy (przepisy powszechnie obowiązujące, regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy, inne akty kształtujące wynagrodzenie pracownika). Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 3. Świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy
 4. Odprawy (emerytalno-rentowa, pośmiertna, w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, odprawy dla pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru)
 5. Nagrody jubileuszowe
 6. Należności z tytułu podróży krajowych i zagranicznych
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
 1. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 2. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone
 3. Dochodzenie roszczeń przez pracodawcę z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika
 1. ROZLICZANIE CZASU PRACY
 1. Pojęcie czasu pracy: normy, rozkłady, systemy czasu pracy, doba i tydzień, okres rozliczeniowy, dyżur, praca zmianowa
 2. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
 3. Podstawowy i równoważny system czasu pracy
 4. Kształtowanie harmonogramów czasu pracy i prawidłowe jego rozliczanie. Ewidencja czasu pracy
 5. Praca w nocy oraz w niedziele i święta
 6. Praca w godzinach nadliczbowych; odpoczynek dobowy i tygodniowy
 7. Możliwości indywidualnego kształtowania czasu pracy
 8. Rozliczanie czasu pracy niektórych grup zawodowych (kierowcy, służba zdrowia, niepełnosprawni, pracownicy samorządowi, nauczyciele itp.)
 9. Zadaniowy system czasu pracy
 10. Czas pracy kadry kierowniczej
 11.  Czas pracy w podróży służbowej
 12. Skutki naruszania przepisów o czasie pracy
 1. URLOPY PRACOWNICZE I ZWOLNIENIA Z PRACY
 1. Urlopy wypoczynkowe
 2. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 3. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego - prawo do pierwszego i kolejnych urlopów.
 4. Wymiar urlopu wypoczynkowego – okresy uwzględniane przy ustalaniu wymiaru.
 5. Urlop proporcjonalny (w stosunku do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia)
 6. Zasady wykorzystywania urlopów przez pracowników – wnioski i plan urlopów
 7. Urlopy zaległe. Przesunięcie terminu urlopu i jego przerwanie. Odwołanie z urlopu
 8. Urlop w czasie wypowiedzenia
 9. Urlop na żądanie
 10. Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 11. Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski
 12. Urlopy szkoleniowe
 13. Urlopy bezpłatne
 14. Inne urlopy (szkoleniowe, na poratowanie zdrowia) i płatne okresy nieświadczenia pracy (zwolnienia i usprawiedliwione nieobecności)
 1. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MŁODOCIANYCH, ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
 1. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
 2. Urlopy dodatkowe
 3. Zwolnienia z pracy
 4. Regulacje w zakresie czasu pracy
 5. Pracownicy młodociani – zatrudnienie przy tzw. lekkich pracach i w celu przygotowania zawodowego
 6. Uprawnienia związane z funkcją rodzicielską
 7. Szczególna ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem
 8. Inne uprawnienia ciężarnych i osób sprawujących funkcję rodzicielską
 1. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
 1. Zawartość akt osobowych, zasady gromadzenia i przechowywania po 1.01.2019 r.
 2. Ewidencja czasu pracy, listy (karty wynagrodzeń), kartoteki BHP
 3. Inne zbiory dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
 1. ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
 1. Typowe roszczenia pracownicze
 2. Przedawnienia roszczeń. Terminy zawite
 3. Zasady funkcjonowania sądów pracy
 4. Komisje pojednawcze
 1. DYSKUSJA.

Prowadzący:

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, wysoko oceniany na szkoleniach.

Cena: 635 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 6 sierpnia 2019r. Cena po 6 sierpnia to 655 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 sierpnia 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego