GOSPODAROWANIE ODPADAMI - ZASADY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, SANKCJE I KARY. KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA ZEZWOLEŃ NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW DO WRZEŚNIA 2019 R.

Data szkolenia
2019-07-12
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.06 wynosi 355 PLN
Po 29.06 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 12.07.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

podmioty zajmujące się odpadami komunalnymi (odbierające, zbierające w punktach skupu surowców wtórnych, prowadzące PSZOK), pracownicy organów gmin odpowiedzialni za zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia:

omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów oraz planowanych, projektowanych zapisów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach. 

Korzyści:

przedstawienie nowego zakresu wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zadań i obowiązków wynikających z prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów, w tym karty przekazania odpadów komunalnych, zmian w ewidencji odpadów, zbiorczego zestawienia o odpadach. Wskazanie sankcji i kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Uzyskanie wiedzy jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi by wyeliminować błędy i nieprawidłowości. Możliwość konsultacji z ekspertem- praktykiem.

Program:

Część I – gospodarowanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska

 1. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami
 2. Skuteczne przekazanie odpowiedzialności za odpady
 3. Wymóg posiadania decyzji administracyjnej w gospodarce odpadami oraz konieczność ich zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • zezwolenia na zbieranie (organy wydające decyzje, określenie pojemności magazynów)
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 4. Podstawowe wymagania w zakresie magazynowania niektórych frakcji odpadów
 • skrócenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji ustawy o odpadach
 • konieczność wyposażenia miejsc magazynowania odpadów w monitoring wizyjny
 • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów według nowych zasad
 1. Nowy zakres wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (zaświadczenie o niekaralności oraz operat przeciwpożarowy, nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji)
 2. Wymóg przeprowadzenia kontroli przez Komendanta Straży Pożarnej i WIOŚ - (Niezapowiedziane kontrole przed wydaniem i zmianą większości decyzji w gospodarce odpadami wynikające ze zmienionej ustawy)
 3. Wymóg zabezpieczenia roszczeń (formy, zasady obliczania wysokości oraz czas utrzymania zabezpieczenia, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
 4. Prowadzenie PSZOK z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o odpadach
 5. Jakie decyzje stracą ważność po 12 miesiącach od wejścia w życie zmiany ustawy o odpadach?
 6. Sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz decyzji administracyjnych

Część II - Ewidencja odpadów i sprawozdawczość

 1. Uzupełnianie karty ewidencji (KEO i karty przekazania (KPO)
 2. Wystawianie KPO– kiedy jest wymagana
 3. Omówienie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK)
 4. Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO
 5. Zmiany w ewidencji odpadów: zniesienie zbiorczych KPO, godzina przekazania/przyjęcia odpadu
 6. Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
 7. Zbiorcze zestawienia o odpadach do urzędu marszałkowskiego

Część III – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami będący częścią BDO (prowadzony przez marszałka województwa od 24 stycznia 2018 r.)

 1. Rejestr BDO – wpisy „z urzędu” i na wniosek, kto podlega wpisowi, konieczność aktualizacji wpisów
 2. Zniesienie zezwoleń na transport odpadów
 3. Sankcje i kary za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru

Część IV- projektowane zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach – omówienie najważniejszych zmian

Prowadzący:

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 29 czerwca 2019r. Cena po 29 czerwca to 375 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego