JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W 2019R.? Zmiany sektorowe i ich wpływ na zakres kontroli.

Data szkolenia
2019-07-12
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.06 wynosi 355 PLN
Po 28.06 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta zgłoszeniowa - 12.07.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, pracownicy jst oraz jednostek podległych, inspektorzy ochrony danych osobowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

omówienie kwestii prawidłowego przygotowania się do kontroli z Urzędu Ochrony Danych osobowych w 2019r. Wskazanie aspektów i dziedzin, które zostaną poddane kontroli w 2019r. w jst oraz jednostkach podległych.

Korzyści:

przedstawienie kwestie monitoringu w odniesieniu do kontroli UODO w jst i jednostkach organizacyjnych. Przedstawienie zagadnień związanych z udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe. Możliwość konsultacji  kwestii problemowych.

Program:

 1. Jak wygląda kontrola UODO według obowiązujących przepisów (ustawa o ochronie danych osobowych)
 2. Jakie dziedziny zostaną poddane kontroli w 2019 w jednostkach samorządu terytorialnego
 3. Monitoring jako przedmiot kontroli UODO w jednostkach samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) oraz w jednostkach organizacyjnych (np. szkoły) i osobach prawnych (np. instytucje kultury). Przedmiot kontroli:
 • zgodność wykorzystania monitoringu z przepisami sektorowymi oraz RODO
 • wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec osób objętych monitoringiem
 • procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą, w związku z utrwalaniem
 • ich danych przez kamery monitoringu
 • sposób zabezpieczenia nagrań
 • zasady udostępniania nagrań
 • rozstawienie i zasięg kamer
 • czas przechowywania nagrań
 1. Monitoring u pracodawców, obowiązki i dokumentacja konieczna w celu wykazania zgodności z RODO
 2. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe – jako przedmiot kontroli
 3. Pracodawcy - przetwarzanie danych w związku z rekrutacją (dobre praktyki, poradnik UODO)
 4. Kontrola sposobu prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 5. Kontrola sposobu dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych
 6. Zmiany sektorowe
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1977 r. kodeks pracy
 • ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zastępczej
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 1. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, legislacji, technik prawodawczych, RODO. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Autor opracowań z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa administracyjnego dla jst. Ekspert Podkarpackiego Forum Sekretarzy i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2019r. Cena po 28 czerwca to 375 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego