CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ A WPROWADZANIE 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU DANYCH DO ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ. Zadania, odpowiedzialność i praktyczne aspekty wprowadzania

Data szkolenia
2019-07-15
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 1.07 wynosi 345 PLN
Po 1.07 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 15.07.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, dyrektorzy i pracownicy szkół, ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy, którzy wprowadzają i dokonują kontroli oraz weryfikacji danych i są odpowiedzialni za prawidłowe wprowadzanie danych w SIO.

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), który stał się jedynym źródłem danych, jakie MEN będzie pozyskiwało ze szkół w celach statystycznych, ale co najważniejsze, do naliczania subwencji. Dane na 30 września 2019r. posłużą do naliczenia subwencji na 2020r. Prawidłowość wprowadzanych danych zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji, nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym w takiej sytuacji JST nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji.

Korzyści:

przedstawienie zależności pomiędzy częścią oświatową subwencji ogólnej a wprowadzonymi 30 września 2019 roku danymi do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Wskazanie zadań, odpowiedzialności i praktycznych aspektów stosowania Systemu. Omówienie procedury uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2 oraz aspektów przeprowadzania kontroli zgodności wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej. Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności podczas zajęć na komputerach.

Program:

 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 1. Uwarunkowania formalno - prawne
 2. Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO
 3. Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów – podział i naliczanie
 4. Parametry liczbowe  a  naliczenie subwencji oświatowej
 5. Wagi i ich znaczenie w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej
 6. Rodzaj oddziałów klasowych (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, sportowe, mistrzostwa sportowego, zawodowe) a naliczenie subwencji oświatowej
 7. Sześciolatki (realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) a naliczenie subwencji oświatowej
 8. Parametry kadrowe (poziom wykształcenia, stopień awansu zawodowego, staż pracy nauczycieli) a naliczenia subwencji oświatowej
 9. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2
 10. Kontrola zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK
 11. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji
 12. Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
 13. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe – wypełnianie poszczególnych modułów
 • podmiot
 • dane zbiorcze
 • uczeń
 • nauczyciel
 1. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego
 2. Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego)
 3. Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2
 4. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO
 1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (zajęcia na komputerach)
 1. Strefa dla zalogowanych (logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie)
 2. Rejestracja szkoły w RSPO (dodawanie etapów edukacyjnych w szkole podstawowej)
 3. Wprowadzanie danych o uczniach i nauczycielach (zakres danych wprowadzanych)
 4. Zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli
 5. Uczeń z PESELEM, uczeń bez nr PESEL (cudzoziemiec)
 6. Procedura ustalania stanu faktycznego dotyczącego niezweryfikowanego numeru PESEL
 7. Adres zamieszkania ucznia
 8. Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały podstawowe typu gimnazjum, oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej, odziały podstawowe typu branżowej szkoły I stopnia)
 9. Specyfika oddziału, specyfiki dodatkowe, języki obce nauczane w oddziale, specyfiki wielozawodowe oraz z nauczaniem języka mniejszości
 10. Specyfiki dodatkowe, język obcy, zawody, dyscypliny sportu
 11. Oddziały w przedszkolu (oddział zero, oddział poniżej zero)
 12. Nauka ucznia, obowiązek. Rozpoczęcie nauki ucznia (grupowe rozpoczęcie nauki)
 13. Przypisywanie uczniów do oddziałów (grupowe przypisywanie uczniów)
 14. Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału)
 15. Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, opcja ukończył szkołę
 16. Rejestracja orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie
 17. Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego
 18. Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów
 19. Wprowadzenie informacji o realizacji obowiązku szkolnego, jst obowiązek nauki
 20. Pozostałe dane dziedzinowe (dane wprowadzane w szkole/przedszkolu)
 21. Moduł nauczyciel- jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?
 22. Zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli – kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek stażowy w dwóch szkołach?, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa.
 23. Przypisywanie obowiązków nauczycielom. Pozostałe dane. Następny stopień awansu zawodowego
 24. Moduł nauczyciel
 • rejestracja nauczyciela
 • rejestracja umowy nauczyciela
 • tygodniowy wymiar zajęć, przypisywanie obowiązków
 • nieobecności
 • awans zawodowy (szkoła, placówka, JST)
 • staż pedagogiczny,
 • staż ogólny lista umów
 1. Dyskusja.

Prowadzący:

Prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Wykładowca uczelni wyższej.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 1 lipca 2019r. Cena po 1 lipca to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego