ZAKŁADOWY PLAN KONT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. JAK PRAWIDŁOWO OPRACOWAĆ?

Data szkolenia
2019-07-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.07 wynosi 345 PLN
Po 2.07 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 16.07.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, kierownicy i główni księgowi jst i jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia:

przypomnienie wiadomości z zakresu zasad budowy i wykorzystania przez jednostki zakładowego planu kont w rachunkowości, w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Korzyści:

wskazanie, w jaki sposób należy opracować zakładowy plan kont w jst i jednostkach podległych. Przedstawienie, co powinna zawierać dokumentacja opisująca zasady rachunkowości. Omówienie problematyki wykazu kont, tworzenia i prowadzenia ewidencji, kont bilansowych i pozabilansowych, możliwości wprowadzenia uproszeń. Wskazanie odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z ustalenia i opracowania zakładowego planu kont oraz prowadzenia polityki rachunkowości. Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem.

Program:

 1. Wymagania ustawowe dotyczące dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości
 2. Obligatoryjna zawartość dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości
 • zakres regulacji
 • sposób opracowania
 1. Zakładowy plan kont jako podstawa rachunkowości jednostki
 2. Zakres regulacji
 3. Wykaz kont
 4. Zasady klasyfikacji zdarzeń
 5. Tworzenie i prowadzenie ewidencji analitycznej
 6. Powiązanie ewidencji syntetycznej z analityczną
 7. Korespondencja kont
 8. Konta bilansowe i pozabilansowe – zasady tworzenia i funkcjonowania
 9. Zakładowy plan kont a plan kont z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości
 10. Uproszczenia, jakie mogą być wprowadzone do zakładowego planu kont oraz do dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, m.in. w zakresie ewidencji majątku rzeczowego (trwałego i obrotowego), rozrachunków
 11. Dokument wprowadzający zakładowy plan kont
 • zarządzenie kierownika jednostki
 • decyzja kierownika jednostki lub inny dokument– treść, podstawa prawna
 1. Odpowiedzialność za ustalenie i opracowanie zakładowego planu kont oraz pozostałej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości
 2. Odpowiedzi na zapytania; konsultacje indywidualne.

Prowadzący:

Praktyk, wieloletni naczelnik Wydziału Kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i środków pomocowych UE, ekspert w zakresie proponowanego tematu, konsultant w zakresie finansów publicznych instytucji kultury. Wykładowca wielu ośrodków szkoleniowych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 lipca 2019r. Cena po 2 lipca to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego