SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA II KWARTAŁ 2019R. WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Data szkolenia
2019-07-15
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 1.07 wynosi 345 PLN
Po 1.07 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 15.07.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

Cel szkolenia:

ugruntowanie wiedzy z zakresu sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych za II kwartał 2019r. w świetle obowiązujących przepisów. Przedstawienie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych, wraz z omówieniem poszczególnych wzorów sprawozdań.

Korzyści:

uzyskanie pomocy w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń. Szkolenie pomoże prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom przygotowującym projekty sprawozdań.

Program:

I. ZASADY I TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań

·        Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

·        Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

·        Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

·        Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

·        Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

·        Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

·        Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

·        Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

II. ZASADY I TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI Z OPERACJI FINANSOWYCH

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań

·        Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

·        Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

·        Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

III. PYTANIA.

Prowadzący:

Jedna z najbardziej uznawanych i cenionych przez samorządy ekspertów zajmujących się sprawozdawczością budżetową i klasyfikacją budżetową w Polsce, ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w tym zakresie, m. in. Sprawozdawczość budżetowa 2018, Klasyfikacja Budżetowa 2018, trener współpracujący z FRDL.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 1 lipca 2019r. Cena po 1 lipca to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego