GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY W 2019R.

Data szkolenia
2019-07-25
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 1.07 wynosi 345 PLN
Po 1.07 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 25.07.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

dyrektorzy i główni księgowi samorządowych instytucji kultury.

Cel szkolenia:

przybliżenie problematyki gospodarki finansowej instytucji kultury w świetle ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (wpływ tych przepisów na gospodarkę finansową instytucji kultury). Poznanie praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu finansów, rachunkowości, kontroli zarządczej, działalności socjalnej w instytucjach kultury.

Korzyści:

omówienie kwestii związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej oraz rachunkowości instytucji kultury Analiza zasad, mechanizmów i standardów dotyczących przeprowadzenia kontroli zarządczej w instytucji. Możliwość uzyskania podpowiedzi i wskazówek jak prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową oraz rachunkowość w 2019r. by nie naruszać przepisów oraz ustrzec się błędów w przypadku kontroli.

Program:

 1.  GOSPODARKA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY
 • zakres odpowiedzialności dyrektora za gospodarkę finansową
 • plan finansowy - niezbędne wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych, zasady zatwierdzania oraz wprowadzania zmian do planu finansowego,
 • plan finansowy a plan zadaniowy,
 • dotacje z budżetu organizatora dla instytucji kultury - rodzaje, zasady udzielania i rozliczania, obowiązek zwrotu niewykorzystanych dotacji
 • zasady zaciągania zobowiązań; konsekwencje dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań ponad kwoty określone w planie finansowym,
 • sprawozdania i informacje o wykonaniu planu finansowego wymagane przez przepisy ustawy o finansach publicznych
 1. KONTROLA ZARZĄDCZA W INSTYTUCJACH KULTURY
 • odpowiedzialność dyrektora
 • procedury kontroli
 • mechanizmy kontroli
 • standardy kontroli zarządczej
 1. INWESTYCJE W INSTYTUCJACH KULTURY – zasady finansowania, ewidencja księgowa inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 2. TRYB PRZEKAZANIA MAJĄTKU INSTYTUCJI KULTURY - ZMIANA STANU PRAWNEGO OD 2017R. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
 3. RACHUNKOWOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY
 • odpowiedzialność dyrektora instytucji kultury
 • odpowiedzialność głównego księgowego instytucji kultury
 • podstawa rachunkowości- ustawa o rachunkowości i dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości
 • stosowanie klasyfikacji budżetowej w instytucjach kultury w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych
 • zakładowy plan kont – przykładowe rozwiązania i księgowania wybranych (typowych) operacji gospodarczych występujących w instytucjach kultury, w tym: zakupy inwestycyjne ze środków własnych i z dotacji celowej, darowizny środków trwałych, funduszu instytucji kultury, programów dofinansowywanych ze środków UE
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego
 • ewidencja księgowa materiałów i towarów
 • środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, metody, terminy, częstotliwość, dokumentowanie; inwentaryzacja księgozbiorów czy skontrum
 • sprawozdawczość budżetowa instytucji kultury - sprawozdania o należnościach i zobowiązaniach (Rb-N i Rb-Z)
 • sprawozdanie finansowe instytucji kultury - zasady zatwierdzania sprawozdania finansowego
 • zasady ustalania funduszu instytucji kultury i funduszu rezerwowego
 1. WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY
 • zasady wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • zasady ustalania regulaminu wynagradzania – zakres regulacji
 1. ZASADY ZATRUDNIANIA DYREKTORA INSTYTUCJI KULTURY
 2. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA W INSTYTUCJACH KULTURY
 3. DYSKUSJA.

Prowadzący:

Praktyk, wieloletni naczelnik Wydziału Kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i środków pomocowych UE, ekspert w zakresie proponowanego tematu, konsultant w zakresie finansów publicznych instytucji kultury. Wykładowca wielu ośrodków szkoleniowych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 1 lipca 2019r. Cena po 1 lipca to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego