PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI – PROBLEMY PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z RACHUNKOWOŚCIĄ I SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE W URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH – STAN PRAWNY OD 2019 R.

Data szkolenia
2019-06-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 345 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta_zgłoszeniowa_13_06_19

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się ewidencją księgową opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz osoby nadzorujące prace pracowników odpowiedzialnych za księgowanie i sprawozdawczość opłat przekształceniowych, a także wydających zaświadczenia potwierdzające spłatę tych opłat.

Cel szkolenia:

wejście w życie od 2019r. nowych przepisów regulujących kwestie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprawia, że istnieje ryzyko realizacji niektórych czynności z błędami, co może negatywnie wpływać na pracę pracowników odpowiedzialnych za ewidencję księgową opłat i skutkować w opóźnieniu pozyskiwania dochodów wynikających z gospodarowania mieniem jednostki samorządu terytorialnego. Zdobycie aktualnej wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przy realizacji zadania związanego z poborem opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności jest niezbędne dla sprawnej i skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Korzyści:

omówienie problematyki dotyczącej wykonywania nowych zadań samorządów, kwestii wydawania zaświadczeń, praktycznych problemów z zakresu wnoszenia opłat przekształceniowych, zasad ustalania opłaty przekształceniowej, terminów oraz okresu jej wnoszenia, możliwości stosowania bonifikat i ulg. Wskazanie, jak należy rozliczyć z wojewodą wpływy osiągane z opłat przekształceniowych w odniesieniu do przekształcanych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy, wyjaśnienie wielu trudnych i skomplikowanych zagadnień, co powinno przełożyć się na zminimalizowanie ilości skarg, zażaleń, a tym samym ograniczyć dodatkowy nakład pracy.

Program:

 1. Cel ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 2. Zakres podmiotowy ustawy, czyli kto będzie mógł skorzystać z przekształcenia?
 • czy i kiedy przekształcenie może dotyczyć przedsiębiorcy?
 • jak postąpić, jeśli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba nieuprawniona?
 • czy można odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie na mocy nowej ustawy?
 1. Przedmiot przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
 2. Procedura przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
 3. Zaświadczenie, jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej
 4. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie jako dokument źródłowy informujący o wysokości i okresie wnoszenia opłaty „przekształceniowej”
 5. Problemy praktyczne z wnoszeniem opłat przekształceniowych
 • wniesienie opłaty przed wydaniem zaświadczenia
 • zgłoszenie faktu lub zamiaru wniesienia opłaty przed wydaniem zaświadczenia
 1. Zaświadczenie o przekształceniu a opłata skarbowa
 2. Zasady ustalania opłaty przekształceniowej, termin i okres jej wnoszenia, możliwe bonifikaty i ulgi (obligatoryjny i zmniejszeniowy system bonifikat)
 3. Opłata za przekształcenie w księgach rachunkowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności
 • podstawa przypisu/ odpisu należności z tytułu przekształcenia (dokumenty źródłowe)
 • jaki jest termin wymagalności wniesienia opłaty?
 • czy w przypadku ustalenia, że opłata przekształceniowa będzie wnoszona przez okres np. 20 lat, należność należy traktować jako długoterminową?
 • jakie odsetki należą się w przypadku opóźnienia w płatności opłaty za przekształcenie?
 • jak postąpić z ewentualną nadpłatą opłaty „przekształceniowej”?
 • czy w przypadku przekształcenia na rzecz przedsiębiorcy możemy mówić o transakcji handlowej (problematyka odsetek, 40 Euro)?
 1. Opłata przekształceniowa jako dochód budżetu jst i Skarbu Państwa
 • klasyfikacja budżetowa dla dochodów jst
 • klasyfikacja budżetowa dla dochodów Skarbu Państwa
 1. Zasady rozliczania z wojewodą wpływów osiąganych z opłat przekształceniowych w odniesieniu do przekształcanych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, gdzie zadania z zakresu administracji rządowej wykonuje starosta
 • terminy odprowadzania należnych wpływów do wojewody
 • na podstawie jakich przepisów rozliczać wpływy z opłat przekształceniowych ze Skarbem Państwa (wojewodą)?
 • czy od wpływów z opłat przekształceniowych w starostwie pozostaje 25% czy 5% kwot wpłaconych?
 1. Charakter opłaty przekształceniowej – czy jako niepodatkowa danina publicznoprawna objęta jest przepisami o VAT?
 2. Nieterminowe wnoszenie opłaty przekształceniowej oraz możliwość ustalenia nowych terminów jej płatności
 3. Zmiana właściciela w okresie pobierania opłaty przekształceniowej
  • co w przypadku zgonu właściciela?
  • czy można zbyć nieruchomość w trakcie ratalnej spłaty opłaty przekształceniowej?
  • zasady rozliczeń – stary i nowy właściciel
 4. Dyskusja, indywidulane konsultacje, pytania.

 

Prowadzący: doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Wieloletni pracownik Urzędu Miasta, były zastępca dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Autor opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 maja 2019r. Cena po 30 maja to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 czerwca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego